مثنوی معنوی در روزگار ما

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

نشست نقد و بررسی کتاب »شرح مثنوی معنوی؛ با نگاهی تطبیقی به مبانی عرفان نظری« با حضور غالمعلی حداد عادل، غالمرضا انصاری و ناهید عبقری در سرای اهل قلم خانه کتاب برگزار شد.

در ابتدای این نشست، غالمعلی حداد عادل با اشاره به اهمیت و ضرورت مولوی پژوهی و مثنوی پژوهشی در روزگار کنونی گفت: و صدها قصه و داستان را از سنت پیشینیان تفحص و گردآوری و آنها را با دخل و تصرفهای مناسب به شعر تبدیل کرد و با جاذبۀ این قصهها، تودههای مردم را پای حرف خودش کشانده و بعد از البهالی آن قصهها حقیقت را پیدا و عروج و تعالی پیدا کرده و قصه را زمین گذاشت و حقیقت را بهدست گرفت. حداد عادل ادامه داد: »موالنا در عالم عرفان کار حماسی کرده است و از نظر اندازه و زحمت قابلمقایسه با فردوسی در عالم حماسه است. برای همین همیشه بعد از تألیف مثنوی این کتاب مورد توجه همگان قرار گرفت و در طول بیش از هفتصد سالی که از تالیف آن گذشته، شرحهای متعددی بر آن نوشته شده است.« وی با بیان اینکه تا سال ‪219 ،1380‬ شرح بر مثنوی نوشته شده است، گفت: »اگر ما اقبال به مثنوی را در این چند سال اخیر در نظر بگیریم میتوانیم بگوییم این آمار به 250 شرح رسیده است. در هند که با زبان فارسی انس داشتند شرحهایی که بر مثنوی نوشته شده شاید بیشتر از شرحهایی است که در ایران نوشته شده است. در دورۀ ما مثنوی پژوهانی همچون سید جعفر شهیدی، زرین کوب، استاد همایی، مرحوم عالمه جعفری ...و دربارۀ مثنوی کار کردند.« در ادامه، ناهید عبقری، نویسنده کتاب گفت: »این پژوهش که در ابتدا شش هزار صفحه

بوده و بنا به دالیل متعدد به حدود چهار هزار صفحه تقلیل داده شد، حاصل 30 سال مطالعه و پژوهش است. در این کتاب سعی کردم مطالب و مفاهیم را برای خوانندگان قابلدرک و فهم کنم تا خوانندگان بهخصوص دانشجویان در خوانش آن دچار مشکل نشوند.«

وی ادامه داد: »تمام واژههایی که در مثنوی مهجور هستند و امروز کاربردی ندارند به همراه تمام معنای آنها در پانوشت آمده است. این کتاب، پلی بین عرفان نظری و عملی است. هنگام مطالعه و پژوهش از برخی آثار برجستۀ محیالدین ابنعربی استفاده کردم. موالنا برای تبیین مبانی دینی بهخصوص معجزات انبیا به این امر اشاره میکند که انسانهایی که به تهذیب درون رسیدهاند، اموری برایشان قابلدرک است. این افراد به یقین میرسند و نیاز به براهین ندارند. انسان معاصر عقلگرا شده است، ما در این کتاب تمام ابیات را شرح دادیم و توضیحات عرفان نظری را به پانوشت منتقل کردیم. تعلیم دادیم که انسان فقط قالب جسمانی نیست، ما فقط این فیزیک نیستیم.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.