حیاتفیلسوف

علی اوجبی نشر وایا چاپ اول: 1395 دورۀ دو جلدی

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

کتاب»حیاتفیلسوف«مجموعۀگفت وگوهای علی اوجبی با غالمحسین ابراهیمی دینانی است. این کتاب از هفت بخش تشکیل شده است. در ابتدای این اثر شناخت نامه و دورنمایی از حیات ابراهیمی دینایی ارائه شده و سپس متن گفت وگو با ایشان دربارۀ سیرۀ علمی، دغدغه ها، خاطرات و دیدگاه هایشان آمده است. در ادامه نیز نمایۀ آثار و چکیدۀ کتاب ها و همچنین تصاویری از ایشان آمده است. این مجموعه بناست شش دفتر دیگر با نام های مقاله های فیلسوف، گفتوگوها و سخنرانی های فیلسوف، چکیدۀ آثار، سخنان فیلسوف و دانشنامۀ فیلسوف داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.