در برف پیری

بهکوشش سید علی محمد سجادی- سعید واعظ اطالعات چاپ اول: ‪280 ،1396‬ صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

کتاب »در برف پیری« مجموعه ای از مقاالت دکتر احمد مهدوی دامغانی است که سید علیمحمد سجادی و سعید واعظ با رفع اغالط تایپی و ویراستن آن، در قالب کتاب منتشر کرده اند. این اثر سوای مقدمه ای بهقلم مهدوی دامغانی، مشتمل بر چهارده مقاله است که برخی از آنها عبارتاند از: قمر و عبدی، یادی از بانو دکتر قمر آریان، دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی و شعر او، زمخشری، اصل داستان منظومۀ عاق والدین. همچنین در این اثر مقالۀ »گزارش یک دادرسی« را میخوانیم که شرح محاکمۀ مهدوی دامغاونی در اوین است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.