دربارۀ هنر اسالمی

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

نشست نقد و بررسی کتاب »شکلگیری هنر اسالمی« نوشته الگ گرابار ترجمۀ مهدی گلچین عارفی در سرای اهل قلم برگزار شد.

در ابتدای نشست مهدی گلچین عارفی از این کتاب بهعنوان یکی از مراجع مهم تاریخ هنر اسالمی یاد کرد و گفت: »گرابار یکی از مورخان صاحبنظر و صاحبسبک در هنر اسالمی است و کتاب ’شکلگیری هنر اسالمی‘ حاوی ابعاد نظری وی است. با اینکه بیش از سی سال از تألیف این کتاب گذشته هنوز مرجع اصلی آموزش هنر اسالمی بهویژه در ابعاد تاریخی است.« وی همچنین دربارۀ علت انتخاب این کتاب بیان کرد: »کتاب مهم دیگری از مورخ تاریخ اسالمی، آرچیبالد کمرون کرسول با عنوان ’گذری بر معماری متقدم مسلمانان‘ به فارسی ترجمه شده است. کرسول در این کتاب آثار تاریخی را فهرست کرد تا نخستین گام برای شناخت آنها را بردارد ولی در ’شکلگیری هنر اسالمی‘ گرابر از این پیکره تحلیلهایی استخراج میکند.« مترجم »معماری و آبادی بیابان« در ادامه به پیشینه خانوادگی گرابار اشاره کرد: »گرابار در خانوادهای بزرگ شد که با تاریخ هنر بیگانه نبودند. پدرش آندره گرابار مورخ هنر بیزانس بود و تأثیر اسالم را بر هنر بیزانس بررسی کرد. ژان سوواژه دوست پدرش بود. او اولین مورخی بود که استفاده از متون برای درک هنر اسالمی را باب کرد. گرابار بعدها به توصیه سوواژه به زبان عربی تسلط پیدا کرد.« برگزیدۀ سیوسومین دورۀ کتاب سال جمهوری اسالمی در حوزۀ ترجمه در خصوص خطرات استفاده از واژۀ اسالمی برای هنر اظهار کرد: »گرابار متوجه خطرات این نامگذاری بود و به بقیه مورخان جهان اسالم بارها تذکر داد که هنر اسالمی معادل هنر مسیحی یا بودایی نیست. مسلما بخشی از پیکرههای هنر اسالمی حاصل کار هنرمندان غیرمسلمان است.« مترجم »گذری بر معماری متقدم مسلمانان« دربارۀ فصلهای کتاب

گفت: »’شکلگیری هنر اسالمی‘ با فصلی آغاز میشود که دربارۀ هنر اسالمی توضیحاتی میدهد. فصل دوم کتاب توضیحات دقیقی دربارۀ شناخت عالم اسالم دارد که برای هرکسی که در عرصههای فرهنگی و هنری تحقیق میکند مفید و قابل استفاده است. در این فصل گرابار توضیح میدهد که تکتک سرزمینهایاسالمیچهنقشیدرشکلگیریفرهنگ و هنر اسالمی داشتهاند.« این تاریخپژوه، هنر شهر را یک هنر نادینی در هنر اسالمی دانست و گفت: »در جامعۀ اسالمی هنری شکل گرفت که متعلق به شهر بود؛ نه مال کاخ بود نه مال دین. این هنر مختص هنر اسالمی است. در عالم اسالم سفالگری نماد این هنر است. شکل برخورد عالم اسالمی با خاک، ساختن ظرف با آن و نوشتن اندرزهایی روی آن بعدی از این هنر است که نادیده گرفته شده و گرابار در فصلهای سوم به بعد این کتاب به آنها پرداخته است.« نویسنده »خرگرد و مدرسه« ادامه داد: »گرابار مرز خصوصی و عمومی را برای هنر اسالمی در نظر گرفته است. این دیدگاه در عالم تولیدات فرهنگی یکتاست. او همواره در حال نقد خودش است و به خودش و دیگران تذکر میدهد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.