ابن سینا در زمانۀ ما

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

نشست شرح افکار سینوی، بزرگداشت مقام ابنسینا با حضور اساتید و بزرگان فلسفه در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. در ابتدای این نشست، حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی گفت: »در ابتدای سخنانم میخواهم عذر تقصیر بخواهم از شیخالرئیس که جهانیترین مرد ایران است نه از این جهت که بسیاری از آثار اومغفول مانده و در ایران چاپ نشده بلکه بهخاطر اینکه در ایران کتابی منتشر میشود که در آن ابنسینا را یک خردستیز مینامند و بدو بیراههای ناروا و نادرست به او نسبت میدهند آن هم ابنسینایی که جهان، بهتر از ما او را می شناسد.

وی افزود: »در دانشگاه ییل آمریکا گروهی داریم که بهطورخاص درباره ابنسینا کار میکنند یا در دانشنامۀ استنفورد آمده که ترجمۀ التین قانون بنیاد و پایه تحصیالت دانشگاههای اروپا بوده است. در دانشنامۀ معروف دیگری ابنسینا را یکی از مهمترین فیلسوفان جهان قبل از مدرنیته میدانند.« مهدی محقق رئیس هئیت مدیره انجمن آثار و مفاخرفرهنگی گفت: »ابنسینا نابغهای بود که هنوز سنش به 20 سال نرسیده بسیاری از کتابهای فلسفه و منطق را مطالعه کرده بود. کتاب ’شفا‘ی او دائرةالمعارفی از همه علوم الهیات، طبیعیات، ریاضیات، هندسه، حساب و موسیقی است. بسیاری از آثار او در میان اروپاییان شناخته وبه زبان التین ترجمه و تا قرن نوزدهم دردانشگاههای بزرگ شناختهشده تدریس شده است.« وی افزود: »بعضیها گفتند که چرا ابنسینا نام ’شفا‘ را که متناسب با علم پزشکی است روی کتاب فلسفی و نام ’قانون‘ که اصطالحی در حوزۀ منطق است را روی کتاب پزشکی گذاشته است. من فکر میکنم دلیلش این است که خواننده به این موضوع توجه کند که فلسفه و سایر علوم از هم جدا نیستند و دیگر اینکه فلسفه، طب پزشکی فکر است. آیتاهلل غیاثالدین طه محمدی، نمایندۀ ولیفقیه و امامجمعه شهر همدان از دیگر سخنرانان این نشست بود که برای سخنرانی در این مراسم از همدان به تهران آمده بود. وی گفت: »در یک جلسهای که در محضر رهبر بزرگوار انقالب بودیم ایشان از برگزاری مراسم برای بزرگان بسیار استقبال کردند و گفتند که این بزرگان خورشیدند. تعبیر ایشان دقیقا درست است. بوعلی سینا و امثال او خورشیدهایی هستند که برتفکر و عقل انسانها میتابند به همین دلیل هم ما وظیفه داریم یاد و خاطر آنها را زنده نگه داریم.« وی افزود: »در دنیای امروز عقالنیت زیر سؤال رفته و شما که امروز مهمان نشست هستید به احترام عقالنیت حضور دارید. شیخالرئیس در دنیا بهخوبی شناخته شده است البته فقط او را در حوزۀ طب میشناسند و از تسلط او بر سایر علوم بیخبرند که دلیلش هم کم کاری ما در این حوزه است. عالمه حسنزاده آملی درباره نمط نهم اشارات و تنبیهات )مقامات العارفین( ابنسینا میگوید: ’اگر کسی در عرفان عملی مراحلی که ابنسینا ذکر کرده را طی نکرده باشد در عرفان نظری هم موفق نیست‘.« غالمرضا اعوانی، چهره ماندگار فلسفه در ادامه این نشست گفت: »سخن گفتن راجع به ابنسینا کار دشواری است. آثار او پس از گذشت این همه سال هنوز آنطورکه باید و شاید شناخته شده نیست و هنوز 40 درصد آثارش چاپ نشده است. من همۀ شما را تشویق میکنم که شرححال ابنسینا را چندین بار بخوانید. خود من حدود 15-10 دفعه شرححال ابنسینا را خواندم و هربار از آن مطالب زیادی آموختم. ابنسینا شارح نبوده اما در علوم زمان خودش استاد بوده است.«

وی افزود: »یک اشتباه بزرگی که راجع به ابنسینا میشود و غربیها هم آن را تکرار میکند و در کتب درسیمان هم آمده اینکه او را فیلسوف نوافالطونی مینامند و میگویند حرف تازهای نزده و حرفهایش تکرار ارسطوست؛ درحالیکه اصال اینطور نیست. ابنسینا در هررشتهای که وارد شده بسیار تخصصی راجع به آن نوشته است. وقتی منطق ابنسینا را با منطق ارسطو مقایسه میکنیم به تفاوت نظریات این دو بیشتر پی میبریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.