گزارش

Ettelaat Hekmat va Marefat - - Contents -

دانشگاه آكسفورد، در زمينه فلسفه اخالق، سمينارهايي برگزار كرده و همچنان اين موضوع را تداوم ميبخشد. در حقيقت، دپارتمان فلسفه دانشگاه آكسفورد، به شكل گستردهاي مباحث فلسفي را دنبال و طي مجموعهاي از همايشها و سمينارها عرضه مينمايد. آنچه كه جالب است و ما نيز در ماههاي گذشته بخشهايي از اخبار آن را گزارش كرديم، توجه خاص اين دپارتمان به موضوع فلسفه اخالق است. براي تكميل و تأمل در اين موضوع الزم است بگوييم كه اغلب دانشگاهها و مراكز آكادميك و حتي مدارس ديني و مراكز الهيات در اروپا و كشورهاي پيشرفته، اهتمام ويژهاي به فلسفه اخالق ابراز ميكنند. اين امر، با توجه به بحرانهاي بزرگ انساني و اخالقي و ارتباطي در مناسبات زيستي و اجتماعي، چندان عجيب نيست. در اينجا تعداد ديگري از مهمترين نشستها و سخنرانيهاي مربوطه را به اطالع ميرسانيم.

همايش فلسفه اخالق

سخنرانيهاي زير در ماههاي آينده در جلسات تاالر اصلي دانشگاه آكسفورد به مديريت دپارتمان فلسفه و روانشناسي اين دانشگاه برگزار خواهد شد: ـ 18 ژوئن؛ ساموئل شفلر، استاد دانشگاه نيويورك، سخنراني خود را با اين عنوان عرضه ميكند: تنگ نظري دنيوي و ناخرسنديهاي آن.

ـ 25 ژوئن، دكتر فيونا ووالرد، از دانشگاه ساوت همپتون، سخنراني خواهد كرد و عنوان خطابه مهم و مناقشه انگيز وي چنين است: ضربه زدن به جنين خويش؛ حاملگي و مشكالت مربوط به تمايز بين دو انسان)فرد( و مسئله سقط جنين. در اين باب، برخي مسائل نظري و نقدها از موضع ديني و غيرديني نيز طي جلسه ادامه داري مورد بحث و تبادل نظر قرار داده خواهد شد.

1- فوريه، جانت رادكليف ريچاردز، استاد ممتاز دانشگاه آكسفورد، اين سخنراني را عرضه ميكند: تلههاي متافيزيكي در اخالق عملي، فمينيسم، محيط زيستگرايي، اخالق زيستي و هر چيز ديگر!

ـ 8 فوريه، دكتر ژوزف راز، استاد دانشگاههاي كلمبيا و آكسفورد، طي نشستي، سخنراني خود را ايراد مينمايد. عنوان سخنراني دكتر راز چنين در نظر گرفته و اعالم شده است: قصد)هدف، نيت( و ارزش.

ـ 15 فوريه، پروفسور هنري شو، استاد دانشگاه آكسفورد اين خطابه را ايراد ميكند و طي آن برخي جنبههاي اخالقي در مالحظات و آسيبهاي زيست محيطي مطرح ميشود. يخ و اضطرار، ذوب شدن يخهاي قطب جنوب، باال آمدن سطح دريا و آينده...

ـ 22 فوريه، دكتر ليف و نار از كينگز كالج لندن، در موضوع »تئوري وحدت« سخنراني خواهد كرد.

ـ 26 فوريه نيز استاد يونيورسيتي كالج لندن، دكتر اميلي مك تونان، موضوع ذيل را براي سخنراني برگزيده است: متنگرايي، مسئوليتپذيري و شانس اخالقي.

ـ 7 مارس، دكتر اولوريك هيوئر از دانشگاه ليدز، در موضوع جالب و نكتهسنجانهاي با اين عنوان مفصل، سخن خواهد راند: وقتي همه اشتباه ميكنند مسئوليتپذيري در قبال شكست و سهلانگاري.

ـ 12 اكتبر، هالي الوفورد اسميت از استادان دانشگاه نتزفلد، سخنراني ميكند و عنوان برگزيده و اعالم شده براي اين جلسه چنين است: جبران يا تعديلامتيازسفيد؟!

ـ 19 اكتبر، دكتر والتر سينوت آرمسترانگ، از دانشگاه دوك، اين عنوان را براي جلسه سخنرانياش برگزيده است: مسئوليتپذيري اخالقي و عليت ذهنيسنجش.

ـ 26 اكتبر، دكتر اونورا اونيل، از استادان فلسفه دانشگاه كمبريج، سخنراني خواهد كرد با اين عنوان: پوزيتيويستها، پلوراليستها و توجيه حقوق بشر.

ـ 2 نوامبر، دكتر جاناتان پوي، از استادان دانشگاه بيرمنگام و استكهلم، اين موضوع را براي ايراد سخن برگزيد: رضايت و توجيه، نيروي تدافعي.

ـ 9 نوامبر، پروفسور جوناتان گلوور، از كينگز كالج لندن، در موضوع: »نظارت، مراقبت و آينده حريم خصوصي« سخنراني خواهد كرد.

ـ 16 نوامبر نيز ميراندافويكر، از دانشگاه شفلد، سخنراني خود را با اين موضوع برگزار خواهد نمود: توضيحبخشايش.

ـ 27 آوريل، دكتر استفن داروال، استاد دانشگاه ييل اين خطابه را ايراد مينمايد: گزارشي در مورد »شخصيت«

ـ 4 مي، نيلز هولتوگ، از استادان دانشگاه كپنهاگ، اين موضوع را براي سخنراني خويش اعالم نموده است: استقبال جهاني، مساوات طلبي و مهاجرت بينالمللي.

ـ 11 مي، دكتر درك پارفيت، از استادان دانشگاههاي هاروارد و راتگرز، اين سخنراني را بيان خواهد كرد: محدوديتها، ممنوعيتها و چه بايد كردها؟!

ـ 18 مي، دكتر لري تمكين از دانشگاه راتگرز: تامالت پراكنده پيرامون خير؛ دليل و ساختار نظريه اخالقي.

ـ 25 مي، لوراوالنتين از :LSE وقتي رم به سر ميبري همانند روميان رفتار كن: احترام، رفتارهاي مثبت، همگرايي و الزامات اطاعت از قانون

ـ يكم ژانويه، اين سخنراني را دكتر يوهان فردريك، استاد برجسته دانشگاه پرينستون ايراد مينمايد:قراردادسازي،ريسكاجتماعي.

ـ 8 ژانويه، جاناتان دنسي، استاد دانشگاههاي تگزاس و راتگرز، اين موضوع را براي جلسه خود برگزيده است كه بايد درباره آن تأمل كرد!: و دوباره داليل ابزاري...

ـ 15 ژانويه، اليجاه ملگرام، استاد يوتاه، به نيچه پرداخته است و اسم سخنراني او اين است: نويسنده »چنين گفت زرتشت« نيچه كه بود؟

ـ همان روز، دكتر هلن فرووي، از استادان دانشگاه استكهلم نيز سخنراني ميكند با عنوان: آيا واقعا قطار را بايد به راه بيندازيم؟

ـ9فوريهبازهمدكتردركپارفيت،استاددانشگاه آكسفورد سخنراني ميكند، با عنوان: آيا ميتوانيم از نتيجهگيري نفرت انگيز اجتناب كنيم؟ ـ 16 فوريه، الكس و ورهووه از ،LSE درباره »تقدم يا برابري« سخنرانيميكند.

ـ 23 فوريه، دكتر كيم براونلي از وارويك، با عنوان: تشريك مساعي اجتماعي و بيعدالتي سخنراني خواهد كرد.

ـ 2 مارس، استاد دانشگاه وارويك، دكتر ويكتور تادروس، اين موضوع را براي جلسه سخنراني خود انتخاب كرده است: جايز شماري، در جهان پر از اشتباه.

ـ9مارس،پروفسورجرميويليامزاستاددانشگاه بيرمنگام سخنراني خواهد كرد با عنوان: دليل عام و هويت فردي...

ـ32نوامبر،هيوالفولت،استاددانشگاهفلوريداي جنوبي، در جلسهاي سخنراني ميكند كه موضوع بحثانگيزي خواهد داشت: بزرگترين فساد؟!

ـ 30 نوامبر، دكتر لئايپي از مؤسسة ،LSE در اين موضوع سخن خواهد گفت: بيعدالتي ساختاري و نامربوطيتعلق.

سمينارهاي دين و الهيات

بررسي اخبار آكادميها و مؤسسات علمي و مدارس و حوزههاي علميه در سراسر جهان، نشان از رشد چشمگير مباحث ديني، با گرايشهاي مستقل و انتقادي دارد. شجاعت در طرح موضوعات روز و پاسخ به پرسشهاي دشوار، مواجهة عميق و گستردة اديان و سخنگويان ديني را با مشكالت عصر حاضر نشان ميدهد. در اينجا صرفا براي آشنايي و رهگيري اين مباحث و مسائل اخبار و مشخصات، تعداد اندكي از اين سمينارها را بيان ميكنيم. موضوعها به خوبي گوياي مسائل جوامع مختلف و سطح مواجهه با پرسشهاي متنوع است: ـ اسالمهراسي در استراليا. عنوان يكي از سمينارهاي ديني و جامعهشناسانه در حيطة دين اسالم و مهاجران و برخورد قرن بيست و يكمي اسالمگرايان افراطي با محيطها و افكار و زندگي غربي است. اين همايش با حضور گروهي از استادان و سخنراني جمعي از صاحبنظران در روز يازدهم مي در دانشگاه سيدني غربي برگزار شد. ـ سمپوزيوم رويكرد هنر به علم و دين سمينار برگزارشده در ماه مي در موزه سيبليوس فنالند. ـ دانشگاه دورهام در بريتانيا، در روز 16 مي، جلسهاي با اين عنوان برگزار كرده است: واكنش مسلمانان به نفرت كالمي و پويايي منازعات فرقهاي در بريتانيا. ـ جايگاه خير در جهان؛ آينده، جهتگيريها...

اين سمينار در حوزه فلسفه اخالق با حضور استادان فلسفه و الهيات در ماه مي در دانشگاه كنت برگزار شد.

چند سمينار در عرصة اديان و مذاهب و قوميتها

ـ اقليتهاي شيعه در جهان معاصر، مهاجرت، تغيير مليتها و چند مكاني، دانشگاه چستر 21 و 20 مي.

ـ دين، حقوق و فضاي عمومي. 24 تا 28 مي در دانشگاه بيگلي استانبول.

ـ ميراث ديني و سفر. دانشگاه كاج تركيه، روزهاي 27 الي 29 مي. ـ مهاجرت كردها...

28 مي در دانشگاه ميدلكس بريتانيا. ـ اهل كتاب: استفاده از فرهنگ مكتوب در جوامع ديني. 30 و 31 مي، دانشگاه كالگاري.

ـ هشتمين كنفرانس بينالمللي زيارت. 1 تا

4 ژوئن، دانشگاه اربكان، قونيه يا تركيه. ـ آزادي دين يا عقيده به بحران؟ كشور استوني، دانشگاه تالين، 16 الي 19 ژوئن.

ـ اقليتهاي ديني تحت سركوب. لندن، 29 ژوئن، مركز تربيت اسقف ميلبانك.

ـ دين و جنسيت. دانشگاه استون بيرمنگام، ماه جوالي.

ـ دين و امنيت در قاره آفريقا. 4 تا 8 جوالي، دانشگاه پائولي كينا.

ـ ادبيات ديني در عصر پلوراليسم. جلسه برگزارشده در روز 9 جوالي، در مدرسه الهيات دانشگاه هاروارد، آمريكا.

ـ نهضتهاي ديني در كرة جنوبي. پنجم تا دهم جوالي، برگزارشده در دانشگاه دائه جين كرهجنوبي.

ـ تنوع غيرديني 7 تا 9 جوالي، دانشگاه زوريخ.

ـ ايمان و مسائل اقتصادي و مالي. 11 جوالي، برگزارشده در دانشگاه بريستولي لندن. همايشهاي ادبي

مهمترين سمينار ادبي سال جاري در يونيورسيتي كالج لندن در ماههاي اخير برگزار شد كه بسيار مفصل بود و موضوعات متعددي را در جلسات و ميزگردها و خطابههاي پرتعداد عرضه مينمود. اين سمينار در يكي از شاخههاي موضوعي، به همكاري نويسندگان ادبي بريتانيا در كل اروپا ميپرداخت. چند موضوع مهم ديگر هم داشت كه بدينقرار است: 1ـ رابطه علم و ادبيات. 2ـ مواجهه بين متون علمي و ادبي 3ـ امكان خوانش دوباره متون ادبي كالسيك. در اينجا برخي از مهمترين خطابهها و موضوع جلسات و سخنرانان را براي آشنايي خوانندگان گرامي معرفي و گزارش مينماييم. خالصه متن خطابهها از طريق سايت دانشگاه و سمينارها قابل دستيابي ميباشد.

سخنرانيهاييدرادبيات؛سخنرانان سخنرانانسمينارهايادبييونيورسيتيكالجلندن:

1ـ پروفسور تيموتي متيو، استاد زبان فرانسه و نقد تطبيقي، پژوهشگر ارشد هنر و علوم انساني 2ـ پروفسور الينورشافر، رئيس پژوهشكده زبانهاي مدرن، پژوهشگر مطالعات پيشرفته در دانشگاه لندن. 3ـ دكتر استفانو روسوني، استاد و پژوهشگر در مركز مطالعات ميانرشتهاي و ميانفرهنگي در موسسه تحقيقي .UCL

در روز 31 ژانويه ،2017 در ادامه همين سمينار، دكتر نيال سرنيان، از UCL با اين موضوع سخنراني خواهد كرد: روياي جزاير گمشده، سه آرمانشهر دارويني.

در روز 27 آوريل نيز دكتر ماكسيميليان ون وندربرگ، اين موضوع را براي سخنراني خويش انتخاب كرده است: بررسي مدارس تاريخي گوتينگن در سال 1799 در متون ادبي آلماني.

دكتر كيت آوريس، استاد دانشگاه پاريس نيز در روز 3 مي اين سخنراني را ايراد كرده است:

مهاجرت قبايل و نقش زنان در اين مهاجرت در متون ادبي فرانسوي و اسپانيولي.

روز 3 مي، دكتر كاتيا دوگا چوسكا با دكتر سوزان ريد از مركز كتابخانه، بريتيش، با عنوان اسناد اروپايي و مطالعات آلماني، جلسهاي را برگزار مينمايند.پروفسور استفن اسميت، استاد و محقق برجسته كالج آل سولز آكسفورد، سخنراني مهمي با عنوان تحوالت انقالب روسيه درصد سالگي ايراد مينمايد. قابل ذكر و توجه است كه پروفسور اسميت، نويسنده يكي از معروفترين و مهمترين كتابهاي تاريخ روسيه در دوران ماست. تاريخ معاصر روسيه و اتحاد جماهير شوروي كه تداوم آن بوده است. عنوان كتاب پروفسور اسميت چنين است:

»روسيه در انقالب؛ امپراطوري در بحران سالهاي 1928 ـ .1890

در روز 17 مي، دكتر آن ايزابل دائولون، از موسسه تاريخ باستان )با عنوان اختصاري ،CEO

دو سخنراني مهم ايراد خواهد كرد و هر دو سخنراني در سالن اصلي و با حضور عمومي برگزار ميشود:

1ـ گذشته و آينده پگانيسم.

2ـ مسئوليت تاريخ حماسي انگليس. سرانجام، يك سخنراني با عنوان: بازپوشاني يا بازيابي گذشته: مروري بر تاريخ و سالهاي قرن اخير از 1905 تا ،2016 برگزار ميشود. اين سخنراني را استاد دكتر الكساندر هيوتون، از كينگز كالج لندن برگزار مينمايد. او پژوهشگر و نويسنده چندين مقاله و آثار تاريخي معاصر است.

مباحث فلسفي در دانشگاه آكسفورد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.