معرفي كتاب خارجي/ مرضیه سلیماني .

Ettelaat Hekmat va Marefat - - Contents -

زاويه ديد منحصر به فردي دارد. او در توضيح مفهوم ،medium تركيبي از جزئيات هنري، عالقه مخاطب و شخصيت يا كاراكتر صاحب اثر )مثال عكاس( را پيش رو قرار ميدهد. به همين ترتيب، حوزهاي نو ـ و در كنار آن ـ رشته و گرايش دانشگاهي جديدي به نام Anthropogeng را به خوانندگان و عالقمندان معرفي كرده كه طي آن، مراحل تدريجي تحول و تكامل نوع نشر به عنوان يك گونه تاريخي و وجوه مختلف زيبايي شناسي از منظر فلسفه، روانشناسي، علوم اجتماعي، هنر و ادبيات را در شكل گيري مفهوم رسانه و تاثير و تاثر متداوم، متقابل و رشد يابنده آن را مدنظر قرار ميدهد.

اصل كتاب به زبان بلژيكي است اما ترجمه انگليسي آن از شهرت و اقبال بيشتري برخوردار شده است. تصاوير ناب و هنري اين كتاب توسط 16 عكاس جوان تهيه و گرفته شده كه همگي شاگردان گريت گويريس ـ عكاس معروف هستند ـ پس از اين قسمت، نويسنده كتاب، فصلي مشبع را به توضيح و تفسير تصوير مربوطه اختصاص داده و آن را از زواياي مختلف فلسفي مورد بررسي و تحليل قرار داده است. اما اين تمام قضيه نيست. عكسهاي كتاب، به جز وجه فلسفي و روان شناختي، گنجينهاي از هنراند به گونهاي كه كتاب در حوزههاي مختلف آكادميك به عنوان منبع درسي معرفي شده و كارگاههاي متعددي هم براي آن برگزار شده است.

احتماال براساس فهرست مطالبي كه در سايت ناشر آورده شده و صفحات اوليه كه مقدمه و برخي اطالعات در آن درج شده، ميتوان درباره آن اظهار نظر و داوري كرد. فهرست مطالب: * مقدمه ـ از هنري فن لير چه ميتوان آموخت؟ جانبيتنز و گريت گويريس. *بخش يك ـ متن و ساختار عكس.

1ـ اثر يا نقش انتزاعي.2ـ جلوههاي زمينه پيش از داللتها و معني ضمني.3ـ عدم احساس: پيرامون فقدان يا غيبت در فيگورها و نشانههاي متحرك 4ـ شاخصها و نمايهها.5ـ بازتوليد و تحرك: فرآيندها و انتقالها. 6ـ واقعيت و واقع. 7ـ كيهان و جهان.

8ـ امكانمندي و جعبه سياه.9ـ به كار انداختن نمودارهاي ذهني. 01ـ گونههاي متفاوت عكاسي) به جز سياه و سفيد(.

* بخش دو ـ ابتكارات عكاسي. 1ـ ابتكار عمل در تكنولوژي صنعتي. 2ـ ابتكار عمل طبيعت. 3ـ ابتكار عمل عينك. 4ـ ابتكار عمل مناظر و مرائي.

5ـ پديدهاي به نام فوتوژنيك يا مناسب بودن براي عكاسي. 6ـ ابتكار عمل عكاس. 7ـ دامها و رسانهمحور.

*بخش سهـ رفتارهاي عكاسي. 1ـ رفتارهاي پراگماتيك. 2ـ رفتارهاي هنري. 3ـ رفتارهاي علمي.

4ـ رفتارهاي مستند و شاهدمحور *مؤخرهـ چشماندازهاي نظري جديد. *ضميمهـ شرح احواِل عكاساِن كتاب.

ويراستاران:دانيلروبينستين،جاني ُگلدينگ،اَنديفيشر

تصويررويجلداز:ايگورواسيليف انتشاراتآرتيگل/دانشگاهبيرمنگام/403صفحه اين كتاب، گونهاي بازانديشي در عكاسي، از منظر فلسفي و با توجه به رشد روزافزون تكنولوژيهاي ديجيتال است. در واقع، هدف اصلي نويسندگان، بررسي اثرات تكنولوژي و ابزارهاي مدرن بر هنرهاي عالي، فرهنگ و جامعه است و البته اين ابزارها، مركزيت تكنولوژيهاي ديجيتال در نظر گرفته شدهاند. كتاب از 14 مقاله يا رسالة مفصل و مجموعهاي از نقد و نظراِت كوتاهتر تشكيل شده است. َخِّط سير اصلِي نوشتارها، به چالش كشيدِن تئوريها و نظريات كالسيك عكاسي است: از بازنمايي و بازتاب يا پژواك نخستين گرفته تا عكاسياي كه ميتوان آن را شاهدمحور، مستندسازي و تصاوير آرشيوي ناميد.

رويكرد نويسندگان به مقولة زيباييشناسي، فلسفة معاصر و علوم سياسي، رويكردي نو و قابل مالحظه است. در حقيقت ارتباط اين سه حوزه با يكديگر دائما مورد تأكيد و تشريح قرار ميگيرد. رسانههاي اجتماعي، بيوپوليتيك و تعهدات )يا عدم تقيدات( انسان امروزي به مقولة محيطزيست از ديگر محورهاي اصلي كتاب بهشمار ميرود. اين كتاب، منبع ارزشمندي در زمينة فرهنگ بصري در اختيار عالقمندان، متخصصان، پژوهشگران و دانشجويان قرار ميدهد. اّما بهويژه، محققان و منتقداِن تصويرگرِي ديجيتال و هنرمندان حوزة »رسانههاي جديد« از آن بهرة فراواني خواهند برد، زيرا توجه و تأكيد اصلي نويسنده، عمدتا بر همين حيطه از تكنولوژي استوار است. به يك معنا، نوعي حال و آيندهمحوري در آن مشاهده

‪On the Verge of Photography:‬ ‪imaging Begond Representation‬ ‪Deniel Rubinstein ,johnng Golding,‬ ‪Andg fisher‬ ‪Article Press‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.