فلسفة دوستي

مارك ورنون انتشارات مك ميالن، ص179

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

‪The Philosophy of friendship‬ ‪Mark Vernon‬ ‪Palgrave Macmillen, 179 Poges, english‬

مبحث »دوستي« اگرچه ظاهرا موضوعي آشنا، قديمي و پركاربرد است، در واقع و هنگامي كه قرار است خارج از چارچوبهاي متعارف دربارة آن پژوهش شود، بسيار ابهامآميز است. »دوستي«، هنگامي كه در بستري فراتر از زمان، شعر، نقاشي و عكاسي در نظر گرفته شود، چه معنايي خواهد داشت؟ پاسخ به همين پرسش است كه مارك ورنون را به نوشتن كتابي دربارة دوستي و فلسفة آن واداشته است. واكاوِي مفهومِ فلسفِي »دوستي« و پيگيري خط سير تعاريف و مصاديق آن، از ارسطو تا نيچه و اِمِرسون در اين كتاب آمده است. نتيجه، گشوده شدن دريچهاي تازه و ناديده از فلسفة دوستي در حوزههايي همچون ساحت عمومي، زندگي روزمره، سياست و معنويت است. به عقيدة نويسنده، فلسفة جديد ـ به عمد يا غيرعمد، آگاهانه يا ناخودآگاه ـ مبحث دوستي را به مغاك فراموشي درافكنده و نسبت به آن غفلت ورزيده است. اما به جرأت ميتوان گفت كه »دوستي« موضوع مورد عالقه و مورد بحث غالب فيلسوفان كالسيك بوده است. با وجود اين، امروزه بيش از هر زمان ديگري به روشنگري در اين حوزه نيازمنديم با اين تفاوت كه اين روشنگري و روشن انديشي نبايد به ساختار نظري يا تئوريك محدود شود بلكه كاربردهاي عملي آن در زندگي انسان مدرن پرمشغلة پرمدعا! كارآمدتر خواهد بود.

گوناگوني تجربة دوستي، تنوع در فلسفة آن، تفاوتهاي آن از فردي به فرد ديگر، با توجه به نوع جهانبيني، شخصيت، و محيط زندگي افراد و حتي ميزان و رشتة تحصيلي آنها و يا خاستگاه خانوادگي و گاه ژنتيكي و موروثي، از ديگر موضوعات پژوهشي اين كتاب است. بدين ترتيب، خواننده به فراست در مييابد كه حوزة تحقيق ورنون، نويسندة كتاب، گسترده و مطالب آن بيپايان يا به گفتة غربيها ended« – »Open است. گزارهها، تعاريف و مصاديق پيشروي شماست اما استنتاج نيز به عهدة خودتان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.