نقد، گفت و گو و معرفيکتاب / منیره پنج تني تکراِر تکرار

منیره پنجتنی کتاب تکرار اثر سورن کیرکگو یکی از آثار کمنظیر فلسفی-ادبی با دغدغۀ نفسشناسانه و زیباییشناسانه است. دقیقا هنگامی که خواندن کتاب تمام میشود، فرد به تکرار خواندن ترغیب میشود. سورن کیرکگور در 16 اکتبر سال ود1843 کتاب ترس و لرز و تکرار را در یک روز

Ettelaat Hekmat va Marefat - - Contrents -

گزارش توصیفي محتوای تکرار کتاب تکرار دو بخش دارد. بخش نخست آن »گزارش کنستانتین کنستانتیوس« نام دارد. کنستانتین روایتش را با نقِل ماجرای انکار حرکت ازسوی الئائیان و اعتراض دیوگنس آغاز میکند. دیوگنس برای رد اندیشۀ آنها استداللی نمیکند بلکه فقط گامی به جلو بر میدارد، یعنی حقیقتا چند بار پسوپیش میرود تا در عمل موضع الئائی را رد کرده باشد. پس از این ماجرا، کنستانتین دربارۀ تکرار میپرسد: »آیا تکرار ممکن است یا نه؟ چه ارزشی دارد؟ و آیا یک چیز با تکرار شدن بهتر می شود یا کاستی میپذیرد؟ «14ص کنستانتین برای یافتن پاسخ پرسشهایش با الهام از الئائیان تصمیم میگیرد عمال تکرار کند یعنی به برلین سفر کند که پیشتر آنجا روزگار خوشی داشته است. اینکه کتاب با ماجرای حرکت و الئائیان آغاز میشود فقط از جهت آزمودن تکرار در عمل نیست بلکه بهمعنای نهفته در حرکت و سیالن در برابر سکون و رکود نیز اشاره دارد. همان ابتدای کتاب، کنستانیتن یا راوی، بین دو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.