ریشههای هندي و سنسکریت در داستانهاي حکایي ایراني )بخش ششم(/ سید مسعود رضوی

Ettelaat Hekmat va Marefat - - Contrents -

نگاهی به برخی منابع و سوانح حيات خواجه نصيرالدین توسی سيد مسعود رضوي بازخواني

در این نوبت از بازخوانی، مبحث تاریخ حکایت و معرفی شاهکارهای حکایی را که اختصاص به معرفی »سندبادنامه «ها داشت، به شماره بعد موکول مینمایيم. در این مقاله نگاهی میاندازیم به جنبهای مغفول از شخصيت فيلسوف و دانشمند نامدار ایران خواجه نصيرالدین توسی در روزگار جوانی و بالندگی و شرایط رشد و تکوین فکری وی. با توجه به حساسيت و بحران خيزی این سالها و این سده، آموزهها و تجارب خواجه حقيقتا موجب اعجاب و تحسين خواهد شد.

كساني كه ميخواهند با حوادث و وضع سياسي و اجتماعي قرن هفتم آشنا شوند، الزم است كتب مهم تاريخي، خصوصا دو كتاب ارزشمند و يگانه عصر ايلخانان مغول را مطالعه كنند. نخست »جامعالتواريخ« اثر رشيدالدين فضلاهلل همداني 645) تا 718 هجري( دبير و وزير برجسته اين روزگار، و ديگر »تاريخ جهانگشا« اثر صاحب ديوان عالءالدين ابوالمظفر عطا ملكبن بهاءالدين محمد جويني 623) تا 186هجري( و البته كتب ديگر، همچون »تاريخ گزيده« و »نسائم االسحار« و »زبدهالتواريخ« و ديگر تواريخ هم خالي از اطالعات مفيد در باب اين روزگار نيست. اما وسعت و دقت رشيدالدين فضلاهلل و عطا ملك جويني چنان است كه خواننده دچار حيرت ميشود.

وصف مورخان از حمله مغوالن خونريز و بيپرهيز به اهالي اين سرزمين از عجايب وقايع تاريخ است. رنجهاي بيكران كه بر مردم ايران وارد شد و خونهاي بيحساب كه بر زمين ريخته شد با هيچ مقياسي قابل سنجيدن نبوده و هرگز نخواهد بود. در اينجا بر سر آن نيستيم كه در علل و اسباب چنين حمله و حيلهاي كه بر اين ميهن مظلوم و كهنسال رفته بحث كنيم، اما بيگمان چند عامل داخلي نيز بوده كه همواره علت سقوط نظم اجتماعي و نظام حكومتي ايرانيان در برابر بيگانگان بوده است. تشتّت مردم، تفّرق حاكمان و نخبگان، فساد اجتماعي و اخالقي، جنگهاي فرقهاي و تعصبهاي مذهبي و سرانجام تضعيف روحيه دليري، رزمي و حماسي در ميان قوم و برآمدن خصائص چاپلوسي و رفاهزدگي و بيكارگي و بزمي در ميان اين تبار، از عوامل سقوط مملكت و خرابي آن در زير سم اسبان تاتار بوده است.

اين وضع، نه تنها در مقياس ايرانزمين، بلكه در مقياس جهان اسالم نيز قابل مالحظه بوده است.

حمله چنگيز در حدود سال 610 ه.ق آغاز شد و در سال 612 به لشكر سلطان محمد خوارزمشاه برخورد كرد. از آن پس امواج پيدرپي يورش اين مرد سنگدل و بيباك و پسرانش و سپس هالكوخان پسر تولي و برادر منگوقاآن، اين حمالت را ادامه داد و نه تنها ايران، بلكه ممالك اسالمي و اغلب بالد را به تسخير درآورد و بلكه ويران كرد، چنان كه جهان اسالم پس از آن نتوانست كمر راست كند.

طي يك دوره چهل ساله، خلفاي عباسي كه خود را اميرالمؤمنين ميخواندند، از آنچه بر سر مسلمانان ـ خاصه در ايران ـ آمده بود، شانه خالي كرده و حتي دستي بر آتش داشتند و در تحريك و تحريص مغوالن ميكوشيدند.

خليفه ناصر 575) تا 622 ه.ق( كه دوران ديرپاي خالفتش را به كبوتربازي و پرورش پرندگان خبررسان براي جاسوسي و خبرچيني و دستاربندي به بهانه فتوت ميگذراند، بدترين نقشها را در اين عرصه ايفا كرد. به نوشته ابناثير؛ با اينكه سه سال آخر خالفتش را بيمار و زمينگير بود، چيزي از ستمكاريهاي وي كاسته نشد، و در حق مردم و رعايا، بدسيرت و ستمگر بود. عراق در روزگار اين مرد، ويران شد و اموال مردم را چندان گرفت كه آواره شدند و هم او بود كه براي دفع خطر سلطان محمد خوارزمشاه، با مغوالن مكاتبه كرد و پاي آنان را به سرزمينهاي اسالمي بازكرد.1

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.