روح دوستی/ مارک ورنون، ترجمه علیرضا رضایت

Ettelaat Hekmat va Marefat - - Contrents -

مارک ورنون ترجمه علیرضا رضایت

هر یک از ما صرفنظر از کسانی که با آنها روابط نسبی و سببی داریم و شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، فامیل و بستگان و غیره میشوند، با یک یا چند نفر نیز در ارتباطایم که آنها را »دوست« مینامیم. گاهی از این افراد با نام دوست، دوست جونجونی، رفیق شفیق، یارغار، رفیق گرمابهوگلستان و امثالهم یاد میکنیم. اما دوستی درواقع چه نوع رابطهای است؟ عمق این رابطه چقدر باید باشد؟ من کجای این رابطهام؟ آیا رفیق شفیق میتواند هرکسی باشد؟ داشتن رفیق شفیق شانس میخواهد یا مستلزم تالش و جستجوی ماست؟ رمز ماندگاری رفاقت خوب و مشفقانه چیست؟ چه عناصر و اصولی بر یک رابطه دوستانه حاکم است که آن را از بقیۀ روابط ممتاز کرده و سبب تداوم و کمال آن میشود؟ رابطۀ دوستانه مبتنی بر سود و منفعت دوطرفه است، یا سود و منفعت مالک نیست و هر چه از دوست رسد نیکوست؟ آیا رفیق خوب سرمایه است یا صرفًا خالئی در زندگی که عمر ما را پر میکند؟ از این دست پرسشها کم نیست. درعینحال به تعداد افراد، پاسخ برای آنها وجود دارد. شاید آنچه در این قسمت میخوانید لختی شما را به تأمل در روابطی وادارد که آنها را »دوستانه« میخوانید.

»دوستی، که از هر لحاظ سرمایهای بس بزرگ بهشمار میرود، چیزی است که به حکم عقل، مایۀ خوشبختی و رستگاری انسان در سراسرعمراوست.« اپیکور

امروزه نُقل هر مجلسی معنویت است. بهگفتۀ جرمی کاره و ریچارد کینگ در کتاب ‪،Selling Spirituality: the Silent Takeover of Religion‬ معنویت مفهومی است که اوالً، بهغایت، شخصی و فردی شده )یعنی چیزی است تنها مربوط به من و کیفیت زندگی من( و ثانیا چیزی است که طیف وسیعی از سازمانها )از کارخانههای اتومبیلسازی تا گالریهای هنری( سراغش میروند و هدف اصلیشان جذب مشتری، رونق تجارت، و تنوع محصول است. در این میان، کلیساها نیز مدعیات خاص خود را دارند.

بهعالوه، دستکم در نگاه اول، روح دوستی، عبارتی پرسشبرانگیز است. اگر دربارهاش سؤال شود، احتماال شایعترین پاسخ این است که دوستی حقیقی، بالضروره عبارت است از داشتن دوستی جونجونی )یا رفیِق شفیق یا همان یارِغار(. البته مفهوم رفیق شفیق مفهومی است که اال و البد مقهور پیوندها و رابطههای پراحساس و بازاری نیز میشود. اگر مفهوم »رفیقان شفیق« )یا بهنحوی خودمانیتر دوستان »جونجونی«( را در اینترنت تایپ کنید، مجموعهای از گفتههایی را در باب دوستی دریافت میکنید که بهشدت احساسی و عبرتانگیزند. مثال: »دوست جونجونی دوای دردهاست«، » تو دریای بیکران منی و من ساحل تو« و از این قبیل سخنان. در اینترنت صدها آژانش دوستیابی و وبسایتهایی )که دوستی با رفقای ِسلِبریتی و دوستان دیگر را توصیه میکنند( وجود دارد که چیزهایی مثل »رفیقدرمانی« را تبلیغ و عرضه میکنند. تجاری شدن این مفهوم تا بدانجاست که یک تولیدکنندۀ لوازم الکترونیکی، پخشکنندۀ موسیقی MP3 خود را رفیق فابریک یا نََفِس )Soulmate(نم نام نهاده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.