هفتمیندورهجایزهدکترمجتبائی

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

مراسم اهدای جوایز برگزیدگان هفتمین دوره از جایزه دکتر فتحاهلل مجتبائی با حضور ضیاء موحد، حسین معصومیهمدانی، فتحاهلل مجتبائی، شهرام پازوکی و علیاصغر محمدخانی، هیات داوران این جایزه، استادان راهنمای رسالههای برگزیده در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد. فتحاهلل مجتبائی بنیانگذار این جایزه ضمن تشکر از محمدخانی و شهر کتاب که پیشنهاد او در راهاندازی این جایزه را پذیرفته و آن را عملی کردند، گفت: این برنامه االن هفت سال است که به نحو احسن عملی شده است، خوشبختم تعداد رسالهها از سه یا چهار عدد در سال اول به بیش از 03 عدد در امسال رسیده و این نشان میدهد که این حرکت مورد استقبال و قبول جامعه علمی و تشویق دانشجویانی بوده است که در زمینههای مربوط به تاریخ، فرهنگ و هویت ملی ما کار کردهاند. وی با بیان اینکه اگر در دنیا چیزی داشته باشیم که مایه فخر و سربلندی ما باشد، فرهنگ و تاریخ ماست، سپس ادامه داد: هر چه در این زمینه کار کرده باشیم باز هم کم است، ما نفت داریم اما این دارایی تا به حال بیش از آنکه مایه رفاه ما باشد، مایه زحمت ما بوده و تمامشدنی است، آنچه که میماند هویت ملی، مفاخر تاریخی و فرهنگ ماست که در دنیا ما را شناسانده و مایه سرفرازی ایران است. با ایران شوخی کردن کار آسانی نیست و هر کس در زمینه فرهنگ کاری کند، بسیار پر ارج است و تاریخ و روح ایرانی از او سپاسگزار خواهد بود. مجتبایی این جایزه را برای خودش تجربه بسیار مفیدی خواند و اظهار کرد: در گذشته میدیدیم که اکثر دانشجویان تنها به تصحیح بسنده میکردند و کارها در چارچوب تاریخ ایران بود ولی اکنون فراتر رفتهاند و این مقدمه خوبی برای جهانی شدن تحقیق و پژوهش فرهنگ ایرانی است. در بخش دیگری از این جلسه استادان راهنمای سه اثر برگزیده درباره رسالهها صحبت کردند. تقی پورنامداریان در صحبتهای خود از وضعیت ناعادالنه ارزیابی رسالهها در دانشگاهها انتقاد کرد و گفت: در بسیاری از ارزیابیها نمره به دانشجو نه بر اساس کار پروژه بلکه بسته به معیارهای عاطفی و داد و ستدهای دوستانه و احترام به همکار تعیین و حق دانشجویان خورده میشود. محمدجعفر یاحقی جایزه مجتبائی را باعث ایجاد موجی در رسالهنویسی دانست و اظهار کرد: امروزه میبینیم که یک موج فردوسیگرایی در جوانها ایجاد شده است؛ نه تنها در رسالههای دانشگاهی بلکه در بین جامعه نیز چنین روحیهای دیده میشود مریم مشرف از نادیده شدن زنان در محیط آکادمیک انتقاد کرد و گفت: باید خون گریست به حال دانشگاهها که حقوق دانشجویان زن در آن اینگونه اجحاف میشود. چرا زنان به سختی جز هیئت علمی قرار میگیرند؟ ما باید به حقوق دانشجویان احترام بگذاریم تا بتوانند سمتهای باالتر در محیط آکادمیک به دست آورند. در پایان جلسه برگزیدگان این دوره از جایزه دکتر فتحاهلل مجتبائی پشت تریبون رفته و هرکدام ضمن قدردانی بسیار از زحمات دکتر مجتبایی به دلیل برگزاری این جایزه به مدت پنج دقیقه درباره موضوع رساله خود توضیحاتی عنوان کردند. در این مراسم، جوایز هفتمین دوره جایزه دکتر فتحاهلل مجتبائی که به سه بانوی محقق تعلق یافته بود توسط محمدخانی معرفی شدند که دو رساله برگزیده این دوره رسالههای »نقش تقابلها در ساختار، بالغت و زیباییشناسی مثنوی )با تکیه بر دفتر اول و دوم(« نوشته الله معرفت از دانشگاه خوارزمی با راهنمایی تقی پورنامداریان و »بررسی ساختار اسطورهای حماسههای پهلوانان خاندان سام« نوشته لیال حقپرست از دانشگاه فردوسی مشهد با راهنمایی محمدجعفر یاحقی بودند. همچنین از رساله »ریشهیابی اقوال صوفیه در نوبت ثالثه کشفاالسرار میبدی« نوشته بهدخت نژادحقیقی از دانشگاه شهیدبهشتی با راهنمایی مریم مشرف تقدیر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.