میان شک و ایمان

جان هیک ادیب فروتن ققنوس چاپ اول: ‪208 ،1396‬ صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

کتاب میان شک و ایمان: گفت وگوهایی دربارۀ دین و عقل اثر جان هیک فیلسوف دین و نظریهپرداز تکثرگرایی دینی است. جان هیک در پیشگفتار کتاب میان شک و ایمان مخاطب کتابش را مشخص کرده است: »اگر حسابی نسبت به دین شکاکید، اما حاضر نیستید یکسره آن را کنار بگذارید، یا اگر جایی در میانۀ طیف شک و ایمان قرار دارید، این کتاب کوتاه مناسب شماست.« میان شک و ایمان، سلسلهای از گفت وگوها میان فردی خیالی به نام دیوید و خود جان هیک است. دیوید هرگونه اعتقاد به یک امر متعالی را با تردید مینگرد و جان به خاطر تجربههای دینیاش معتقد است فراتر از واقعیت فیزیکی و انسانی واقعیت برتری وجود دارد. جان هیک گفتوگوها و مباحث فنی کتاب را با زبانی ساده و روان نگاشته است و به پرسشهای مهم و پرتکراری میپردازد که غالبا پیش روی اکثر افراد است؛ مانند اینکه آیا دلیل خوبی برای باور به خدا وجود دارد؟ آیا خدا نوعی توهم است؟ دقیقا منظورمان از خدا چیست؟ آیا لحظات استثنایی یا اوج که بسیاری مردم گهگاه تجربه کردهاند، سرک کشیدنهایی گذرا به یک ساحت معنوی وسیعتراند؟ آیا اعتماد کردن به چنین تجاربی عقالنی است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این دربارۀ معنای زندگی و اینکه پس از مرگ چه اتفاقی میافتد به ما چه میگوید؟ در طول کتاب جان و دیوید هرکدام ادلۀ خود را به نفع دیدگاهشان ارائه میکنند. این کتاب مختصر از پانزده فصل تشکیل شده است که عبارتاند از: طرح مسئله: طبیعتگرایی در مقابل دین، آیا وجود خدا قابل اثبات است؟ مقصود ما از خدا چیست؟ دین بدون تعالی؟ تجربۀ دینی، اعتماد به تجربۀ دینی، بهرغم تناقضات دینی؟ علم اعصاب و تجربۀ دینی، گفت وگوی بیشتر دربارۀ علم اعصاب، داللتهای ضمنی در اسالم، ادیان: خوب یا بد؟ رنج و رذالت، زندگی پس از مرگ؟ خوشبینی کیهانی. تنها دو فصل کتاب که به علوم اعصاب اختصاص دارد، اندکی فنی هستند که هیک آنها را نیز با زبان ساده نگاشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.