از دریای معارف موالنا

احمد کتابی اطالعات چاپ اول: ‪280 ،1394‬ صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

کتاب از دریای معارف موالنا دربرگیرندۀ هشت مقاله دربارۀ مولوی و مثنوی است. این مقاالت به ترتیب عبارتاند از: تساهل و تسامح در اندیشههای موالنا، سیمای انسانی و اخالقی موالنا در آیینۀ کتاب مناقب العارفین، آسیب شناسی قدرت در اندیشۀ موالنا، روایت موالنا از حکایت نخجیران و شیر و مقایسۀ آن با روایات مشابه، قصۀ مرئی کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورتگری، مجادلۀ محتسب با مست و در نهایت موالنا و هزل تعلیمی. مقاالت این اثر پیشتر در نشریات منتشر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.