حکمتنزدایرانیان

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

نخستین نشست علمی از سلسله نشستهای »طرح تبیین ظرفیت و جایگاه بین المللی فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمی« با تأکید بر علوم انسانی و هنر با سخنرانی »غالمرضا اعوانی« از مشاوران طرح در مرکز اسناد فرهنگی آسیای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

غالمرضا اعوانی در این نشست با بیان اینکه در تمدن و فرهنگ ما حکمت و فلسفه مترادف بوده، اظهار کرد: در غرب حکمت با فلسفه بسیار ارتباط نزدیک داشته است و فلسفه کلمهای یونانی است به معنای حب حکمت. حب حکمت با حکمت ارتباط دارد و اگرنه بغض حکمت میشود. بنابراین حب حکمت همیشه باید با حکمت در ارتباط باشد و در عالم اسالم و در ایران همیشه همین طور بوده و فلسفه ارتباط نزدیکی با حکمت داشته است.

عضو هیئت علمی فرهنگستان هنر افزود: نکته مهم این است که حکمت گاهی بهمعنای خاص به کار میرود و گاهی بهمعنای عام و هر دو در فرهنگ و تمدن بسیار مؤثر است. ایران هم دارای حکمت بهمعنای عام بوده و هم حکمت بهمعنای خاص. حکمت بهمعنای خاص همان فلسفه است و در میان تمام کشورهای اسالمی از دیرباز تا به امروز از خصوصیات حکمت و تمدن اسالمی این بوده که دارای حیات مستمری بوده است. این حکمت فقط در ایران بوده است و در هیچ یک از کشورهای دیگر اسالمی از گذشته تا امروز حکمت اسالمی وجود نداشته است. این کشورها اگر فلسفه دارند فلسفه را به معنای غربی آن میخوانند. بنابراین حکمت بهمعنای خاص از بزرگترین دستاوردهای فرهنگ و ذخیرههای معنوی ما است که در ایران حیات مستمری داشته است. چهرۀ ماندگار فلسفه تاکید کرد:

حکمت بهمعنای عام کلمه بهمعنی خرد است که همیشه در ایران بوده و از این حیث حکمت در همه ابعاد تمدن و فرهنگ تأثیر داشته و اثرگذار بودهاست از جمله در جهانبینی، ادبیات، شعر، سیاست و اخالق در زندگانی روزمره مردم در همه ابعاد تأثیر داشتهاست. در حالی که حکمت بهمعنای فلسفه مخصوص خواص بودهاست. معموال حکمت بهمعنای عام با دین ارتباط دارد. ادیان پیش از اسالم و دین اسالم هم حکمت بوده است.

اعوانی با بیان اینکه آموزه قران دربارۀ همه انبیاء و رسل این است که آنها معلمان حکمت بودهاند، تصریح کرد: بر اساس آیهای از قرآن خداوند پیش از خلقت انبیا در عهد الست از آنها میثاق گرفت که این میثاق این بود که من کتاب و حکمت را به شما دادهام یعنی اصل کتاب و حکمت است. اسالم بهعنوان یک دین جهانی انسان را به آموختن حکمت ترغیب میکند. حکمت خداوند در تمام وجود حاکم است و انسان را وادار و ترغیب میکند که به آن بیندیشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.