نگارشدانشگاهی: پاراگرافنویسی

سیدعلی اصغر سلطانی لوگوس چاپ سوم: ‪226 ،1397‬ صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

علی اصغر سلطانی بیش از سه دهه است که بهطور تخصصی وقتش را صرف آموزش و تدریس در حوزۀ نگارش دانشگاهی میکند. به زعم او اکثریت افراد در جامعۀ علمی و دانشگاهی ما »اطالعی از ساختار پاراگراف، شیوههای بسط مطلب، مقاله و فنون بالغیای که در نگارش علمی به کار میروند، ندارند. برخی علیرغم اینکه حرف برای گفتندارند،اصالنمینویسند،یابسیارکممینویسند؛ چون از نوشتن در هراسند، کسان دیگری، با اینکه حرفهای مهمی برای گفتن ندارند، زیاد مینویسند؛ زیرا هیچ معیاری نیست که با آن سنجیده شوند و زیادهگوییشان قیچی شود. اما افراد زیادی نیز هستند که هم حرف برای گفتن دارند و هم مینویسند، اما نوشتههایشان اثراتی را که میتواند داشته باشد، ندارد.« کتاب پاراگراف نویسی جلد نخست از مجموعۀ سه جلدی است که سلطانی برای رفع مشکالت نگارش، طرحش را ریخته است. دو جلد دیگر مقالهنویسی و پژوهشنویسی هستند. این کتاب از چهار بخش با عناوین، مبانی پاراگراف نویسی، راهکارهای بالغی و وحدت موضوعی، عوامل انسجامبخش به متن و روشهای پیچیدهتر بسط پاراگراف تشکیل شده است. بخش نخست مشتمل بر سه فصل با عناوین ساختمان پاراگراف و انواع جمله در آن، جملۀ موضوع، جملههای پشتیبان و نتیجهگیری است. مؤلف در بخش دوم شیوههای بسط پاراگراف را از طریق توصیف و تشریح، مثال آوری، با استدالل شرح میدهد و در انتها نیز به ترکیب روشها میپردازد. بخش سوم انواع ساختاری پاراگراف، انسجام زمانی و مکانی و دیگر عوامل انسجامبخش را بررسی میکند. بخش آخر هم که به روشهای پیچیدهتر بسط پاراگراف اختصاص دارد، در دو فصِل تعریف و مقایسه و مقابله مطالبش را ارائه میکند. ویژگی بسیار مهم کتاب این است که هر فصل مشتمل بر تمرینهای مشخصی است و استفاده از فرم دو رنگ در طراحی کتاب، به یادگیری بیشتر مطلب و تحکیمش در ذهن کمک میکند. در نهایت اگر در پیکتابی برای نگارش دانشگاهی هستید، این کتاب برای شروع گام مناسبی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.