ماجراجوییهای پدیدارشناسی: گاستون باشالر

ویراستاران: آیلین ریزو پترون، ادوارد اس. کیسی، جیسون ام. ورث

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

لویی، ژان لویی نویسنده و ویراستار، بررسی کتاب ‪Phenomenology: Wide Open‬ استیون دیلی استاد برجسته دانشگاه اکسفورد است و دارای آثار متعدد در حوزه فلسفه. کتاب فعلی او در نشریاتی همچون ‪Cintinental Philosophy,‬ ‪European Journal of Philosophy, Phenomenology‬ ‪and the Cognitive Science,journal of Aesthetics‬ ‪and Phenomenology‬ مورد تحسین قرار گرفته است. ‪Adventures in Phenomenology:‬ ‪Gaston Bachlard‬ ‪Eileen Rizo-patron, Edward S Casey, Jason‬ ‪M Wirth(editors)‬ ‪State University of New York Press,338 Pages‬ انتشارات دانشگاه نیویورک، 338 صفحه این کتاب در سال 2017 و ذیل »مجموعه آثاری درسیر اندیشه معاصر فرانسه« به چاپ رسیده است. با توجه به عنوان آن میتوان دریافت هر جلد آن به یک متفکر برجسته فرانسوی و البته با محوریت پدیدارشناسی، اختصاص یافته است. خود کتاب از مجموعهای مقاله تشکیل شده که نگارش برخی مقاالت و ویرایش نهایي اثر را سه تن از متخصصین در حوزه فلسفه عهدهدار بودهاند: آیلین ریزو پترون استادیار و پژوهشگر ارشد در مرکز فلسفه، تفسیر و فرهنِگ دانشگاه بیرمینگام و استاد مدعو در دانشگاه دولتی نیویورک است. او به همراه ریچارد کارنی، ویرایش کتاب Traversing ‪the Heart: Journeys of the Inter-religion Imagination‬ و ترجمه کتاب باشالر با عنوان ‪Intuition of the‬ Instant را عهدهدار بوده است.

ادوارد اس. کیسی پروفسور برجسته فلسفه در دانشگاه سانی بروک است و نویسندة آثار متعددی در همین حوزه که از آن جمله است:

‪Fate of Place: A Philosophical History‬ و سرانجام، جیسون ام. ورث استاد فلسفه در دانشگاه سیاتل است. عمده آثارش توسط انتشارات سانی به چاپ رسیده وعنوان مهمترین کتابش بدین قرار است: ‪Schelling’s Practice of the Wild: Time, Art,‬ .Imagination کل مطالب و مقاالت در چهار فصل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.