همراه با هگل، در کرواسی

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

کرواسی با آن شهرهای قدیمی، فرهنگ چندگانه و پیشینه تاریخی یا حتی تاریخچۀ وقایع معاصر، حتما جای خوبی برای سیر و سفر است. به ویژه اگر قرار باشد هم¬سفر و در عین حال میزباِن شما یک آلمانِی جدی، فکور و مشهور به نام هگل باشد.

پس به عناوین سخنرانی نگاهی بیندازید تا در روزهای 18 و 19 ژوئن یا 28 و 29 خرداد به دیدارگئورگ ویلهلم فردریش هگل برویم:

زندگی و کار هگل/ فلسفۀ اجتماعی و سیاسی هگل/ فلسۀ هگل/ سنت ایدهآلیسم آلمانی/دیدگاه متافیزیکی سنتی فلسفه هگل/ دیدگاه پساکانتی هگل/ آثار منتشرشدۀ هگل/ پدیدارشناسی روح/ علم منطق/ فلسفۀ طبیعت/ فلسفۀه روح مطلق/ زیباییشناسی و دین در فلسفۀ هگل/ خانواده/ جامعه مدنی/ دولت/ قانون اساسی/ قانون بین المللی/ تاریخ جهان

»دیالکتیک فلسفه هگل« عنوان سخنرانی جذابی است که نخستین سخنران برای پژوهش خویش برگزیده است و به طور خالصه میگوید این دیالکتیک عبارت بود از انتزاعی که در هنگام رویارویی دو نیروی متضاد در وقایع تاریخی و رویدادهای تعیینکننده در تاریخ به وجود میآمد.

»آخرین فیلسوف مکتب ایدهآلیسم« حاصل تحقیقات سخنران دوم است. در اینجا او میگوید تاریخگرایی و ایدهآلیسم هگل انقالب عظیمی در فلسفه اروپا به وجود آورد و سنگ بنای مارکسیسم و فلسفه قارهای شد. البته در تاریخ فلسفه دورانی که با کانت آغاز میشود و با فیشته، شلینگ و هگل ادامه مییابد را ایدهآلیسم آلمانی مینامند. از نظر فلسفۀ سیاسی، ایدهآلیسم آلمانی بیانگر این اعتقاد بود که نهادهای اجتماعی و سیاسی باید هماهنگ با تحول آزادانۀ فرد باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.