در سوگ سخن سراي مّلي

Ettelaat Siyasi va Eghtesadi - - شماره /306 زمستان 1395 -

در بيست و سوم اسفند 1395، ايران يكي از فرزندان شايسته و برومند خود را از دست داد: سخنسرايي توانا، نويسندهاي پرمايه و چيرهدست، هنرشناس و هنرمندي برجسته و در يك كالم، انديشمندي نيكنهاد و نژاده كه رفتار و گفتارش آيينة تمامنماي عشق و دلبستگي به ايران بود؛ كسي كه زبان و خامهاش با نام ايران و ايراني ميگشت و يادآور بزرگي و ارزشمندي اين سرزمين و پاسدار تاريخ و تمدن درخشان و فرهنگ و زبان گرانبارش بود. سرودههاي فاخرش شورانگيز و بيداركننده بود، روشنبيني و دلگرمي ميآفريد و به جانهاي خسته و رنجه از سختيها و زخمهاي زمانه، اميد و احساس توانمندي و سربلندي ميبخشيد.

از شادروان اديب برومند، چه پيش و چه پس از درگذشتش، ستايشها شده و دربارة شخصيت و منش واال و ميهندوستي كممانندش، استواري و شيوايي و پاكي كالمش، دانش و بينش تاريخي و ادبي و هنرياش، پايبندي بيچونوچرايش به ارزشهاي انساني و مّلي و ... بسيار گفتهاند و نوشتهاند و عنوانهايي پرافتخار مانند »شاعر مّلي« و »شيخالمشايخ شعر و هنر« به او دادهاند كه براستي سزاوارش بوده است.

چكامههاي پرمغز و دلكش استاد بارها زينتبخش برگهاي فصلنامه اطالعات سياسي ـ اقتصادي بوده است. اينك نيز به ياد آن بزرگمرد از دست رفته كه به فرمودة رودكي »گنج زري بود در اين خاكدان«، آثاري چند از او را به گوش جان فرهنگدوستان و آرزومندان سرفرازي و بهروزي باشندگان اين مرز و بوم، بويژه جوانان، ميرسانيم. نامش پايدار و راهش پر رهرو باد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.