برنامهدولتبرایبهبودوضعیتبازنشستگان

Iran Newspaper - - صفحه اول -

نهاوندیــان معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری در همایش گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان: مسیر اصالحی در صندوقهای بازنشستگی شروع شده و با سرعت بیشتر در دولت دوازدهم ادامه مییابد ربیعی وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی : طرح جامع پایدار سازی صندوقهای بازنشستگی به دولت میرود آییــن نامــه واگــذاری ۰۵1 شــرکت بــرای خــروج از بنگاهداری بزودی در شورای عالی رفاه مطرح می شود

اســالمیان مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشوری: تبعیــض حقوقــی کــه میــان بازنشســتگان وجــود دارد چالش بزرگی است که پیگیر تعدیل آن هستیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.