اردوغان 12 مهرماه به تهران میآید

Iran Newspaper - - صفحه اول -

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه اعالم کرد که روز چهارم اکتبر 12( مهرماه) در چارچوب ســفری رســمی عازم تهران میشــود و با مقامات ارشد جمهوری اسالمی ایران دیدار و مذاکره میکند. به گــزارش ایرنا، اردوغان روز گذشــته در مصاحبه با شــبکه آ.خبر ترکیه گفت: «با ایران روابــط نزدیکــی داریــم و در جریــان این ســفر درخصوص مبارزه با تروریسم، استقرار عوامل ترور در کوهستان قندیل و ســایر موضوعــات مهــم منطقــهای و دوجانبــه مذاکــره میشود.»ویبابیاناینکهدیدارهایمتقابلماتداومدارد، اظهار کرد: «در این ســفر، کمیســیون اقتصــادی راهبردی مشــترک ایران و ترکیه برگزار میشــود.» اردوغان در حالی از سفر «سرلشــکر خلوصی آکار» رئیس ستاد ارتش ترکیه به تهران پیش از ســفر خود خبــر داد که طی ماههای اخیر سفر سه روزه سردار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به ترکیه یکی از مهمترین تحوالت در روابط دو کشور بوده است. سفری که نشان داد تهران و آنکارا در عبور از اختالفات جدی منطقهای و وجهه رقابتی حاکم بر روابط خودنهتنهادرقالبهمکاریسهجانبهمنتهیبهمذاکرات آستانه با همراهی مسکو که در مسیر توسعه همکاریهای سیاسی، نظامی و امنیتی دوجانبه قرار گرفتهاند. همسویی دو کشور در موضوعات مختلف که نمونه بارز آن در موضع همگــون آنها نســبت بــه برگــزاری همهپرســی اســتقالل کردستان مشاهده میشود، اگر چه با تفاوتهایی از منظر شیوه مخالفت و دالیل آن همراه است، اما خود به مبنایی بــرای افزایــش تمایل بــه همکاریهای دوجانبه بیشــتر و توسعهبیشازپیشمناسباتتبدیلشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.