هماهنگی ارکان حاکمیت ، درمان مشکالت است

Iran Newspaper - - صفحه اول -

محســن صفایــی فراهانــی فعال سیاســی در گفــت و گو بــا «ایــران» از چالشها و راهکارهای اقتصاد سیاسی کشور میگوید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.