جدایی معاون «طالبانی» از اتحادیه میهنی کردستان

Iran Newspaper - - صفحه اول -

گروه جهــان/ معاون دوم جالل طالبانی دبیرکل اتحادیه میهنی کردســتان عراق در قالب فهرستی مستقل از این اتحادیه در انتخابات پارلمان و ریاست اقلیم کردستان عراق، شــرکت خواهــد کرد. به گزارش ایرنــا، برهم احمد صالح، معــاون دوم جالل طالبانی،دبیرکلاتحادیهمیهنیکردستانعراقباحضوردرکمیسیونعالیانتخابات در اقلیم کردستان عراق در اربیل با فهرستی تحت عنوان «ائتالف ملی برای عدالت و دموکراســی» ثبتنام کــرد و با این عنوان در انتخابات پیش رو شــرکت خواهد کرد. کریــم بحــری نماینــده قانونی برهم صالــح نیز با حضــور در کنفرانســی مطبوعاتی اعــالم کرد، ائتالف ملی برای عدالت و دموکراســی به رهبــری برهم احمد صالح در انتخابات ریاست اقلیم و پارلمان اقلیم کردستان عراق حضور خواهد داشت. به گفته بحری، هدف از تشــکیل ائتالف جدید برهم صالح، کمک به اقلیم کردســتان عراق برای خروج از آنچه وی «بحران بیعدالتی» خواند، اســت. به گفته وی شــمار زیادی از شــخصیتهای سیاسی، روزنامه نگاران و روشــنفکران در این ائتالف حضور دارند. بحری تأکید کرد: بعد از تأیید ائتالف جدید از سوی کمیسیون عالی انتخابات، برهم صالــح برنامههــای خود را برای آینده اقلیم اعالم خواهد کــرد. این ائتالف بعد از آن تشکیل شد که برهم صالح در پی بروز اختالفات داخلی با سایر سران اتحادیه میهنی کردستان عراق برای تشکیل یک حزب جدا از اتحادیه با شکست روبه رو شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.