تبریک روحانی به رؤسای مکزیک و نیکاراگوئه

Iran Newspaper - - صفحه اول -

رئیس جمهوری در دو پیام جداگانه به رؤسای جمهوری مکزیک و نیکاراگوئه، فرارسیدن سالروز اســتقالل این کشــورها را به دولت و ملتهای آنان تبریک گفت. به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهــوری، حجتاالســالم حســن روحانــی در پیام خود بــه «انریکه پنیا نیئتــو» رئیس جمهــوری مکزیک ابراز امیــدواری کرد که در پرتو گفتوگوهای هدفمند و مؤثر میان مقامات دو کشور و بهرهگیری از فرصتها و ظرفیتهای موجود، روابط و همکاریهای ایران و مکزیک بیش از پیش تعمیق یابد. رئیس جمهوری خطاب به «خوسه دانیل اورتگا ساآودرا» رئیس جمهوری نیکاراگوئهنیزنوشت:امیدوارمباتالشهایمتقابلمسئولینجمهوریاسالمیایرانوجمهوری نیکاراگوئــه، روابــط صمیمانــه و برادرانــه دو کشــور بیش از پیش گســترش یافته و شــاهد توفیق پیوندهایدوستیوتوسعههمهجانبهمناسباتفیمابیندرتمامیزمینههایموردعالقهباشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.