سرخط

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حکمی علیرضا آشناگررابهعنوانسرپرستاستانداریکردستانمنصوب کرد./ایرنا

امیرحاتمیوزیردفاعوپشتیبانینیروهایمسلح:انسداد مرزیاگرفقطبهصورتانسدادفیزیکیباشد،قطعاًپاسخگو نیستبلکهبایدمراقبتبصری،هواییودرکنارآننظارت انســانینیزانجامشود.اخیراًباسرداراشتریفرماندهنیرویانتظامیوسایرمسئوالن انتظامیجلسهایرابرگزارکردیمومقررشدیکتیمتشکیلشودتابتوانندبرنامههای الزمبرایتقویتمرزبانیراآمادهکنند./خانهملت

ســردار محمد شــیرازی، رئیس دفتر نظامــی فرماندهی معظــم کل قــوا راهاندازی جنگهای نیابتی با اســتفاده از ظرفیت جهان اســام را از توطئههای دشمنان علیه امتاسامبرشمرد./سپاهنیوز

ناصرســراج،رئیسسازمانبازرســیکلکشــور: تعدادزیادیقراردادسفیدامضااز منزل یک مدیر استانی کشــف کردیم که جای امضای خریدار در آنها خالی بود. با این شــگرد، فکر میکردند میتوانند رشــوهگیرنده را پنهان کنند اما بازرســان ما با احضار فروشندههادرحالردیابیاینافرادمتخلفهستند./فارس

پسازدرگذشتابراهیمیزدی،اعضاینهضتآزادیمحمدتوسلیرابهدبیرکلی اینتشکلسیاسیانتخابکردند./ایلنا

پرویزداودیبهعنوانرئیسدفتررئیسمجمعتشخیصمصلحتنظاممنصوب شــد. هفته گذشــته برخــی خبرگزاریها خبــر داده بودنــد احمد وحیــدی رئیس دفتر آیتاهللهاشمیشاهرودیرئیسمجمعتشخیصمصلحتنظامشدهاست./ایرنا

پیکرپاکشهید«رضاقرایی»ازشهدایدوراندفاعمقدسدرشهرکشهیدمحاتی تهران همزمان با برگزاری مراســم بزرگداشت پنج شــهید گمنام با حضور مسئوالن کشوریولشکریتدفینشدهدراینشهرکدرمیانخیلعظیممردمشهیدپرورتشییع شد./ایرنا

محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه اســامی: قدمهای آغازین برای تشــکیل اتحادیهاحزاباسامیرادرسالهایاخیربرداشتهایم./ایرنا

جهانبخش خانجانی، عضو حزب کارگزاران سازندگی ایران، پیشنهاد کرد که هر دو جریان اصولگرا و اصاحطلب یک مانیفست و الگو برای نوع حکومتداری و رابطه با مردمارائهکنند./ایسنا

مجیــد متقی فر، ســخنگوی جبهه پایــداری انقاب اســامی از دیدار این تشــکل با آیــتاهلل مصباح یــزدی خبــر داد و گفــت: در این جلســه گزارش عملکــرد جبهه به آیتاهللمصباحارائهشد./فارس

محسنغرویان،استادحوزهودانشگاه:جامعهروحانیتمبارزبافاصلهازهاشمیو ناطقگرفتارتفکراتتندجناحیشد./عصرایران

محمودعلیــزاده طباطبایی وکیــل مدافع محمدعلــی طاهری: پرونــده موکلم که محکومبهاعدامشدهبااعتراضمابهدیوانعالیکشورارسالمیشود./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.