تبرئه احمدینژاد از شکایت های خصوصی

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

قاضــی ســابق پرونــده احمدینژاد با تشــریح جزئیاتــی ناگفتــه از پرونــده رئیــس دولتهای نهــم و دهم گفت: در پرونــده احمدینژاد در ارتباط با شکایت شکات خصوصی حکم به رد شکایتها صادر شده است.

ســیامک مدیرخراســانی در گفتوگــو بــا تســنیم دربــاره احضــار احمدینــژاد پیــش از پایــان دولتش افــزود: عقیده داشــتم و دارم با تخلفات افراد تا وقتی در رأس قدرت هســتند، باید برخورد شود.

واقعــاً با اعتقــاد به اینکــه باید بــه تخلفات افراد مســئول در زمان مسئولیتشان رسیدگی شــود، آقــای احمدینــژاد را احضــار کــردم.

خــودم هــم میدانســتم تبعــات دارد و حتمــاً یــک جنجالــی بــه پــا میشــود. بــه گفتــه وی، «هیــچ تخلفــی از ناحیــه دادگاه در این پرونده نبــود و تمام اقدامات مــا قانونی بود. اظهارات شــکات و دالیــل را گرفته بودیــم و بعد از اینکه همــه ایــن کارهــا را کردیم و دیوان عالی کشــور اعــالم کرد این جرایم عــادی رئیس جمهوری و در صالحیت شــعبه 6۷ است، وارد رسیدگی شدیم.»

مدیرخراســانی با بیان اینکه شــکایتهایی کــه بــه رئیــس جمهــوری ربــط نداشــت را رد کردیــم، افــزود: شــکایتهایی ماند که اســاس داشت مثل شکایت مجلس شورای اسالمی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.