توصیه جواد الریجانی به اصولگرایان

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

محمدجــواد الریجانی از اصولگرایان خواســت میــدان عمــل را از «پیرمرد»هــا گرفتــه و بــه جوانهــا بســپارند. او در گفتوگــو بــا تســنیم گفــت: نبایــد مکانیزمهــای قدیمــی و نیروهای پیرمــرد مثــل بنــده، میــداندار اصولگرایــان شوند. الریجانی افزود: برخی مسئولین سیاسی میگویند مشروعیت قانونی و سیاسی ما از رأی مردم و مشــروعیت دینی مــا از تبعیت از حق و عدالــت اســت. این ســخن در نظــام جمهوری اســالمی نادرســت و ناقص اســت. مشــروعیت قانونی ناشــی از تحقق عوامــل و عناصر قانونی اســت. مثــالً در مــورد رئیــس جمهــوری، برنده شدن در انتخابات، تحلیف و تنفیذ «مشروعیت دینی» تماماً براســاس مبنای «والیت» اســت. به گفته الریجانی، تمــام ارکان نظام باید براین اساس مشروعیت تصرف در امور خود را توجیه کنند و لذا اگر میدانند کاری مورد تأیید ولی امر نیست، شرعاً حق اقدام را ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.