حضور هیأت ایران در کمپ آوارگان روهینگیا

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

هیــأت اعزامــی ایــران بــه سرپرســتی معــاون آســیا، اقیانوســیه و مشــترک المنافــع وزارت امور خارجه روز شــنبه از کمــپ آوارگان روهینگیا در مناطق مرزی بنگالدش و میانمار بازدید و با جمعی از ساکنان این اردوگاهها دیدار کردند و در جریان آخرین وضعیت آنها قرار گرفتند. به گزارش ایســنا، همزمان با حضور هیأت کشورمان در بنگالدش توزیع کمکهای انساندوســتانه جمهوری اســالمی ایــران که روز جمعــه به مقامــات بنگالدشــی تحویل داده شــده بــود، در میان آوارگان ســاکن در ایــن کمــپ آغــاز شــد. ایــران حــدود 40 تــن از کمکهای انساندوســتانه را به بنگالدش ارســال کرده است تا در اختیار آوارگان میانماری حاضر در بنگالدش و نیز بخشی دیگر از آن به کشور میانمار ارسال شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.