تأکید «اعتدال و توسعه» بر مطالبات مردم

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

ســخنگوی حــزب اعتــدال و توســعه با اشــاره به نهمین نشســت فصلی حزب متبوع خود گفت: در این نشســت تأکید شد تا حزب اعتدال و توسعه در جهت شعارهای رئیس جمهوری برنامهریزی کرده و گام بردارد و تمامی کانونها و کمیتههای تخصصی باید در این زمینه به مطالعه و تحقیق بپردازند. رمضانعلی ســبحانی فر در گفتوگــو بــا ایلنا، ادامه داد: دبیرکل، معاون سیاســی و دبیران کانونهــا و ســازمانها مطالبــی را در زمینه شــرایط و مســائل روز کشــور و جامعه بینالمللــی مطرح کردند و همچنین به مســائل اقتصادی و مشکالت پیشرو و تأکید بر رونق اقتصادی و اشتغال و توجه به مطالبات مردم در انتخابات پرداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.