والیتی: با هر حرکتی در راستای استقالل بخشی از عراق مخالفیم

Iran Newspaper - - سیاسی -

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره همه پرسی در اقلیم کردســـتان عراق با تأکید بر اینکه ایران بهعنوان متحد راهبردی با هرچه دولت قانونی عراق خواسته باشد؛ موافقت میکند، گفت: «جمهوری اسالمی ایران با هر نوع حرکتی اعم از آگاهانه یا ناآگاهانه در راســـتای اســـتقالل بخشی از عراق یا هر کشور دیگری در منطقه مخالف اســـت». به گزارش ایرنا، علی اکبر والیتی روز گذشته با بیان اینکه درخواست برگزاری همه پرسی اســـتقالل اقلیم کردســـتان عراق مورد مخالفت دولـــت قانونی عراق و اکثریت مردم شـــریف کرد این کشـــور اســـت که عراق یکپارچه را میخواهند، افزود: «اگر کار تجزیه یا اســـتقالل خواهی در منطقه آغاز شود، انتها نداشته و بدون تردید استعمارگران و سلطه جویان بخصوص امریکا و رژیم صهیونیستی، از آن بهره خواهند برد». عضو مجمع تشخیص مصلحت نظـــام همچنین به مخالفـــت دولتهای منطقه، اتحادیه عرب و کشورهای اسالمی با هرگونه تجزیه و استقالل خواهی در منطقه اشاره و تصریح کرد: این اقدام مخل امنیت است و با آن مخالف هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.