نفوذ سپاه به مراکزکنترل فرماندهیامریکا

Iran Newspaper - - سیاسی -

فرمانـــده نیروی هوافضای ســـپاه پاسداران گفت : ما به مراکز کنترل فرماندهـــی امریکاییهـــا در طول این چند ســـال نفوذ کرده و حضور داشتیم و می دیدیم در طول این چند سال چه کردهاند. به گـــزارش مهر، ســـردار امیرعلی حاجـــی زاده در برنامـــه بـــدون تعارف بخش خبری ۰۳:۰۲ گفت: ما در این چند ســـال مـــی دیدیم که آنها چه کردهانـــد؛ و کجا را می بینند؛ کجا را مـــی زنند؛ از کنار چه چیزهایی عبـــور می کنند و چگونه از داعش حمایت می کنند.ســـند تمـــام اینها وجـــود دارد. اگر اجازه انتشار داشـــته باشیم یک افتضاح بـــزرگ بـــرای امریکاییها اســـت. شاید در آینده بتوانیم از مسئوالن اجازه بگیریم و اســـنادی را منتشر و امریکاییهـــا را بیشـــتر افشـــا و مفتضح کنیم که در عراق و سوریه چه کردهاند. وی با اشـــاره به اینکه مذاکـــره فایـــدهای نـــدارد، افزود: قدرت نظامـــی، رهبری، وحدت و یکپارچگی ملت ما توانست تهدید را از کشـــور دور کند. سردار حاجی زاده در توضیـــح این ســـخن خود کـــه اگر امریکا مادر بمبها را دارد مـــا پدر بمبهـــا را داریـــم ،گفت: صنایع دفاعـــی مـــا بمبهایی را به ســـفارش نیروی هوافضا تولید کرده اســـت که حـــدود ۰1 تن وزن دارد و از هواپیماهای ایلوشین رها می شود و بمبی اســـت که قدرت تخریبی باالیی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.