اعالم حکم محمدرضا نکونام

Iran Newspaper - - سیاسی -

دادســـرای ویژه روحانیت اعالم کـــرد محمدرضا نکونـــام در دادگاه بدوی به 5 ســـال حبس، شـــالق تعزیـــری و خلع لبـــاس روحانیت محکوم شده و حکم صادره، قطعیت یافته است. به گزارش فارس، در اطالعیه روابط عمومی دادســـرای ویژه روحانیت قم آمده است: نظر به فضاسازی برخی سایتهای معاند و ضدانقالب درخصوص اتهامات و وضعیت جســـمی و روحی آقای محمدرضا نکونام، این دادســـرا ضمن تکذیـــب کلیه اخبـــار و اظهارات حامیـــان و مدعیان طرفداری از نامبرده، به اطالع مردم عزیز میرســـاند: مشـــارالیه به دلیل اتهامات متعدد وارده (که به دلیل لزوم صیانت از مقام مقدم روحانیـــت و حفظ آبروی ایشـــان از بیان جزئیـــات آن معذوریم) در دادگاه بدوی به 5 سال حبس، شالق تعزیری و خلع لباس روحانیت محکوم شده و حکم صادره در دادگاه صادره قطعیت یافته است. در جریان رسیدگی به پرونده وی، مراجع عظام تقلید و بزرگان حوزوی نفیاً و اثباتاً هیچگونه نقشـــی نداشـــتهاند. بدیهی است هر کس مورد تخریـــب و افترا ســـایتها و حامیان وی قرار گرفته از حد شـــکایت و تعقیبکیفریبرخوردارمیباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.