حکم شود به میانمار هم میرویم

مشاور فرمانده سپاه:

Iran Newspaper - - سیاسی -

مشـــاور فرمانده کل ســـپاه گفت: مـــا تابـــع ولیفقیـــه و فرمانـــده معظم کل قـــوا هســـتیم و هرجا کـــه ایشـــان حکـــم کننـــد، حتـــی «میانمار» حاضر میشویم و این وظیفه شـــرعی ماست و اگر حکم شـــرعی ولیفقیه نباشد، رفتن ما جایگاهی ندارد.

بـــه گـــزارش میـــزان، ســـردار مرتضی قربانی افزود: آنهایی که از منافع شـــخصی حضور سپاه در ســـوریه و عراق صحبت میکنند، برونـــد یـــک ســـاعت روبـــهروی داعشیها بایستند و با آنها مبارزه کننـــد، ببیننـــد دوام میآورنـــد؟ وی با بیـــان اینکه نظـــام مقدس جمهوری اســـالمی ایـــران حامی مظلومین تمام نقاط جهان است و به هیچ وجه از حضور در مناطق مختلف به دنبال کســـب ســـود و منفعت شـــخصی نیست، گفت: البته حضور مستشـــاری در سوریه و عـــراق ســـود و منفعـــت دارد و این ســـود متعلق به امنیت ملت شریف ایران و کشورمان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.