واکنش عربستان به سخنانامیرعبداللهیان

Iran Newspaper - - سیاسی -

وزارت خارجه عربستان اعالم کرد که هیچگونه درخواســـتی از ایران برای میانجیگری میان عربستان و حوثیها نداشتیم.

بـــه گـــزارش ایســـنا بـــه نقـــل خبرگـــزاری رســـــــــــــــــــــــــــــمی عربســـتان(واس)، «اســـامه بـــن احمـــد النقلـــی» رئیـــس اداره اطالعرســـانی وزارت خارجـــه عربســـتان ســـعودی در واکنـــش بـــه ســـخنان اخیـــــــــــر حســـین امیرعبداللهیــــــــــــــــــان، دســـتیار ویـــژه رئیـــس مجلـــس در امـــور بین الملـــل گفـــت که عربســـتان هیچگونـــه درخواســـتی از ایـــران بـــرای میانجیگـــری میـــان ریاض و حوثیهـــا نداشـــته اســـت و این ســـخنان هیچگونه صحتی ندارد. ایـــن در حالی اســـت که حســـین امیرعبداللهیـــان، دســـتیار ویـــژه رئیس مجلس در امور بین الملل در گفتوگـــوی اخیـــرش بـــا ایرنا گفته بود: «شـــاهد ایـــن بودیم که عربستان وساطتهایی را از ایران برای گفتوگو بـــا حوثیها طلب میکند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.