18 مهرماه، ادامه رسیدگی به پرونده مرتضوی

Iran Newspaper - - سیاسی -

وکیل مدافع اولیـــای دم روحاالمینی از برگزاری جلســـه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در تاریخ ۸1 مهرماه در شـــعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر اســـتان تهران خبر داد. میرمجید طاهری در گفتوگو با ایســـنا گفت: دادگاه برای رسیدگی به پرونده شکایت عبدالحسین روحاالمینـــی پدر یکی از قربانیان حادثه کهریزک، وقت جدید تعیین کرده که ۸1 مهرماه زمان رسیدگی به اتهام این فرد در رابطه با پرونده کهریزک است. جلسه مذکور در ادامه جلسات برگزار شده قبلی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.