اعتراض به حکم مدیران کانالهای تلگرامی

Iran Newspaper - - سیاسی -

وکیل جمعی از مدیران کانالهای تلگرامی اصالحطلب از اعتراض به حکم بـــدوی موکالن خود در هفته جاری خبر داد. علـــی مجتهد زاده درگفتوگو با ایلنا گفت: رأی دادگاه ۲1 شـــهریور به ما ابالغ شد و ما هنوز یک هفته فرصت بـــرای اعتراض به حکـــم دادگاه بدوی و ارائه درخواســـت تجدید نظرخواهی داریـــم. رســـیدگی بـــه اتهامات هشـــت نفـــر از مدیـــران کانالهـــای تلگرامی اصالحطلب مردادماه در شـــعبه 15 دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی برگـــزار و آقایـــان نیما کشـــوری و احمدنیا به 5 ســـال حبس، آقایـــان نقدی و جمشیدی به ۴ سال حبس و سبحان جعفری به ۳ سال حبس محکوم شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.