کنایه آشنا به حداد عادل

Iran Newspaper - - سیاسی -

حسامالدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در صفحه شخصی خود به اظهارات غالمعلی حداد عادل واکنش نشان داد و نوشت: «اگر کار با رایانه را بلد نیســـتید یا نرمافزار رایانه را نمیشناسید، لطفاً از روشن کردن و دستکاری با آن در مدت ۸ سال خودداری فرمایید.» حدادعادل در یک برنامه تلویزیونـــی گفته بود احمدینژاد مانند رایانهای است که ما نرمافزار آن را نداریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.