لزوم برگرداندن امالک بدون مجوز واگذار شده شهرداری تهران

Iran Newspaper - - اجتمــــــاعــی -

عضو شــورای شــهر تهــران با بیــان اینکه آییننامــه معامالتــی شــرکتها بایــد اصالح شــود و هــر ملکی که بــدون مجوز شــورا ارائــه شــده بایــد برگردانــده شــود، گفت: شــهرداری اگــر اصرار بــه واگذاری ســاختمان و امــالک خود به افــراد غیر را دارد باید از شــورای شــهر بــرای هر مورد مجــوز بگیــرد و این در حالی اســت که در بررســی امالک واگذار شــده، به نام افراد خاص و شرکتهای خاص برخوردیم که باید در این زمینه توضیحاتی ارائه شود.

افشــین حبیــبزاده بــا بیــان اینکــه بــر اســاس قانــون، شــهرداری میتوانــد امــالک و ســاختمانهای خــود را بــرای بهرهبــرداری بــه ســازمانهای دیگــر بدهــد، بــه ایســنا گفــت: شــهرداری بــر اســاس یکی از بندهــای مــاده 55 قانون شــهرداریها میتوانــد بهرهبــرداری از امالک و ساختمانهای خود را به نهادها و سازمانهای دیگر بدهد.

وی گفــت: شــهرداری تنها اجــازه این را دارد کــه ســاختمانهای خــود را بــرای بهرهبــرداری بــه نهادهای دیگــر بدهد و این شامل واگذاری و فروش نمیشود.

حبیــبزاده بــا بیــان اینکه شــهرداری بــرای اینکــه بتوانــد امــالک خــود را بهصــورت رایــگان یــا بــا اجــاره کــم در اختیار ســازمانها و مؤسســات قــرار دهد بایــد مورد به مورد مســائل را در شــورای شــهر مطــرح و از شــورا مجــوز بگیــرد، گفت: شــهرداری پــس از صــدور مجوز از ســوی شــورای شــهر میتوانــد نســبت به واگذاری و بهرهبرداری ســاختمانهایش بــه ســازمانها و نهادهــا اقــدام کنــد؛ اما متأســفانه شــاهدیم در ســنوات گذشــته شــهرداری بــدون کســب مجــوز از شــورا نســبت بــه واگــذاری و بهرهبــرداری از ساختمانهایش به افراد غیر اقدام کرده که این مسأله غیرقانونی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.