متوسط قیمت خوراکی در تهران

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

در هفته منتهی به 17 شهریور ماه جاری در گروه لبنیات قیمت تمام اقام نسبت به هفته قبـل بـدون تغییـر بـود. بهــــای تخم مرغ معـــادل 1/8 درصد کاهش داشـــت و شانهای 110000 الی 135000 ریال فروش میرفت. در ایـــن هفتـــه در گروههای برنج و حبـــوب قیمت تمام اقام ثابت بود. همچنین درمیوهها و ســـبزیهای تازه در هفته مورد بررسی، در گـروه میـوههـای تـازه بهـای سـیب گـاب معـادل 9/9 درصـد، گابـی 2/4 درصد، انگور 1/8 درصد و طالبی 1/2 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقام این گـروه بـین 0/3 درصــــد تــــا 21/3 درصد کاهش یافت. در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند بدون تغییر بود. قیمت گوشت تازه گــــاو و گوســــاله معـادل 1/4 درصد افزایش ولی بهای گوشت مرغ 0/6 درصد کاهش یافت. در این هفته قیمت قند معادل 0/1 درصد و شـــکر 0/4 درصد کاهش داشت و بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.