دفتر مرکزی شرکت هواپیمایی <بریتیش ایرویز> در ایران گشایش یافت

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز انگلیس پس از گذشت یک ســـال از آغاز مجدد پروازهایش بـــه تهران، از افتتاح دفتر مرکزی خود بهمنظور افزایش رفاه مشـــتریان، ارائه گزینههای بیشتر و بهبود کیفیت ارائه خدمات خبر داد. به گزارش ایرنا، «رابرت ویلیام» مدیر فروش آسیا، اقیانوسیه و خاورمیانه خطوط هوایی بریتیـــش ایرویز دراینباره اعام کرد: «بریتیش ایرویز ســـابقهای طوالنی در پرواز به ایران دارد و پس از یک ســـال، همچنـــان از آغاز پروازهایمان به ایران خرسندیم. افتتاح دفتر مرکزی در پایتخت ایران میتواند رفاه حال مشتریان مان را حفظ کرده و افزایش دهد. مشـــتریان خطوط هوایی بریتیش ایرویز میتوانند پرواز خود از تهران را به حدود 200 مقصد شبکه پروازی ما انتخاب کنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.