موانع حضور بانکهای ایرانی در برزیل رفع شد

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

سفیر برزیل در تهران گفت: طبق سیاست اخیر بانک مرکزی برزیل هرگونه محدودیت درخصوص فعالیت بانکهای خارجی از جمله ایران لغو شـــده اســـت. «رودریگو دی آزردو سانتوس» در گفتوگو با ایرنا در خصوص وضعیت روابط بانکی و نتیجه مذاکرات اخیر بانکی دو کشور افزود: بانکهای خارجی از جمله ایران میتوانند برای کمک به مبادالت تجاری دو کشور بدون هیچ محدودیتی برای ایجاد شعبه و فعالیتهای بانکی در برزیل اقدام کنند. وی از ایجاد روابط کارگزاری بانکهای برزیلی با ایران خبر داد و اظهار داشت: این درحالیست که چنـــدی پیش هیأتی از بانـــک مرکزی ایران به برزیل ســـفر کردند که حاصل این مذاکرات عاوه بر لغو محدودیتهای بانکی برای ایران، تسهیل امور کارگزاری یک بانک برزیلی برای همکاری با ایران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.