بانکها نرخ سود را رعایت میکنند

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با بیان اینکه بیش از یکهزار شـــعبه بانکی از ابتدای اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی در رابطه با اباغ نرخهای سود علی الحساب بازرسی شدهاند، تأکید کرد: بانکها در اجرای اینبخشنامههمکاریمناسبیداشتهاند.بهگزارشروابطعمومیبانکمرکزی، «علی نصیری» با اشـــاره به آغاز اجرای بخشـــنامه مذکور از 11 شهریور، افزود: از زمان آغاز اجرای این بخشـــنامه، بازرسان بخش نظارت بانک مرکزی در سراسر کشور شعبه بانکها را پایش کردهاند و تاکنون به جز چند مورد که با آنها برخورد شده است، گزارشی درباره افتتاح حساب جدید با غیر از نرخهای تعیین شده در بخشنامهنداشتهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.