پیش بینی صادرات یک میلیارد دالری از مناطق آزاد کشور

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

مشــــاور رئیس جمهوری و دبیر شــــورای عالی مناطق آزاد تجــــاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور گفت: پیشبینی میشود صادرات از مناطق آزاد کشور در سال جاری با افزایش نسبت به سال گذشته به بیش از یک میلیارد دالر برسد. به گزارش ایرنا، مرتضی بانک در پایان ســــفره یــــک روزه خود به جزیره قشــــم در جمع خبرنگاران گفت: افزایش 30 درصدی صادرات از مناطق آزاد کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حرکت این مناطق در جهت هدفهای اصلی راهاندازی را نشان میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.