۵۷ درصد از درآمد مالیاتی مصوب محقق شده است

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

براســــاس اطاعات بانک مرکــــزی ایران درآمدهــــای مالیاتی در چهار ماهه نخست سالجاری 29 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که میزان مصوب چهار ماهه نخســــت ســــالجاری 39 هزار میلیارد تومان بوده است، به این ترتیب 75 درصد از درآمد پیشبینی مالیاتی محقق شده است. به گزارش ایسنا، براساس اطاعات بانک مرکزی ایران در زمینه وضعیــــت بودجه عمومی دولت در چهار ماهه نخســــت ســــالجاری، درآمدهای مالیاتی معادل 29 هزار و 690 میلیارد تومان بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.