زندگی اسفبار 19 میلیون ایرانی

Iran Newspaper - - اقتصادی -

محمدســـعید ایزدی، معـــاون معماری و شهرســـازی در وزارت راه و شهرســـازی، روزگذشته در مراسم معارفه خود آمـــار تأمـــل برانگیزی را بیان کـــرد. ایزدی گفـــت: «یکی از سیاستهایی که دنبال خواهیم کرد زیستپذیر کردن شهر و ادامه سیاستهای بازآفرینی شهری است چرا که در حال حاضر 91میلیون نفر در 2هـــزار و 700 محله و در 140 هزار هکتار دروضعیت اســـفبار زندگی میکنند.» به بیان دیگر میتوان گفت حدود ۳2 درصد از جمعیت ایران، در شـــرایط اسفبار زندگی میکنند. ایـــزدی همچنین از «چالش سرگشـــتگی» صحبت کرده و گفته است:«امروزباچالشسرگشتگیتوسعهوگمگشتگیجایگاهایرانمواجههستیم. نمیدانیم ایران در توســـعه چه جایگاهی دارد و هیچ تعریف مشـــخصی در این حوزه نداریم و باید این کمیت صفر را به مفهوم کیفی خود برگردانیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.