300 هزار واحد تا تکمیل طرح مسکن مهر

Iran Newspaper - - اقتصادی -

قائم مقام وزیر راه و شهرســــازی گفــــت: تکمیل 00۳ هزار واحد مسکن مهر کشور تا اتمام این طرح باقی مانده که از این تعداد 110 هزار واحد به دلیل نداشتن امکانات ازجمله مدرســــه فاقد متقاضی اســــت. احمد اصغری مهرآبادی در حاشــــیه افتتاح پروژه مســــکن مهر مازندران اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح مســــکن مهر تاکنون یک میلیون و 960 هزار واحد در کشــــور احداث شده که از این تعداد یک میلیون و 600 هزار واحد تحویل متقاضیان شده اســــت. وی به تالش دولت برای آمادهســــازی و تحویل واحدهای آماده اشاره کرد و افزود: اتمام این طرح تنها مســــأله موجود نیست بلکه در زمینه تحویل، مشکل عمده برخوردار نبودن این واحدها از امکانات زیربنایی و روبنایی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.