بانکهای روسی با تجار ایرانی برای بازگشایی ال سی همکاری میکنند

Iran Newspaper - - اقتصادی -

معاون اقتصادی سفارت روسیه در تهران گفت: بانکهای روسی برای بازگشایی ال ســـی با تجـــار ایرانی همکاری دارند و مشـــکلی برای گشـــایش اعتبار مالی با بانکهای ایران وجود ندارد. به گزارش ایرنا، رستم مرادف در دیدار سفیر روسیه در تهران با اســـتاندار مازندران در ساری افزود: اکنون ازبر بانک، گازپروم و روس سلخوز بانک به عنوان بانکهای بزرگ روسیه، گشایش اعتبار را برای تجار ایرانی دارند. اعتبار اســـنادی یا ال ســـی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده میشود و تعهد میشود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.