رشد 5.۱3۱ درصدی فروش اموال در دولت یازدهم

Iran Newspaper - - اقتصادی -

مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اعالم کرد: فروش اموال منقول و غیرمنقول در دولت یازدهم رشد 1۳1.5 درصدی نسبت به دولت دهم داشت. به گزارش ایرنا، «امین دلیری» اظهار داشت: میزان فروش اموال منقول اعم از قاچاق، متروکه و ضبطی از چهار هزار و 462 میلیارد ریال در دولت دهم به 9 هزار و 5۸4 میلیارد ریال در دولت یازدهم رسید. وی افزود: بنابراین در حوزه فروش اموال منقول رشد 112.5 درصدی را در دولت یازدهم شاهد بودیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.