واردات میوه زیتون ممنوع است

Iran Newspaper - - اقتصادی -

مجـــری طرح زیتـــون وزارت جهادکشـــاورزی از ممنوعیـــت واردات میوه زیتون خبر داد و پیشبینی کرد: امســـال نزدیک به 5۸ هزار تن انواع زیتون در ســـطح 4۸هـــزار هکتار باغات کشـــور تولید شـــود. به گـــزارش وزارت جهاد کشـــاورزی، «احمدمســـتخدمی» درباره وضعیت تولیـــد زیتون افزود: از این میزان ســـطح زیرکشـــت باغات، نزدیک 5۳ هزار هکتار آن مربوط به مناطق ســـه گانه قزوین، گیالن و زنجان با عملکرد تولید بیش از پنج تن در هکتار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.