اعالم نتایج ارشد پزشکی و دستیاری دندانپزشکی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی خبرداد

Iran Newspaper - - اقتصادی -

رئیس مرکز ســنجش آموزش پزشــکی بــا اشــاره بــه علــت تأخیــر در اعــالم نتایج آزمون دســتیاری دندانپزشــکی و کارشناسی ارشــد، اعالم کرد: نتایج این دو آزمون تا پایان هفته اعالم میشود. دکتــر محمــد حســین پورکاظمــی در گفتوگو با ایســنا از اعــالم نتایج نهایی آزمونهــای کارشناســی ارشــد علــوم پزشکیودستیاریدندانپزشکیتاپایان هفته جاری خبر داد. وی افزود: به دلیل قانون جدید مجلس در خصــوص اعمــال 5 درصد ظرفیت در برنامه ششــم توســعه بــه فرزندان و همســران افرادی با سابقه 6 ماه حضور در جبهــه و مجروحیت زیــر 25 درصد، اعــالم نتایــج آزمون کارشناســی ارشــد علوم پزشــکی و دستیاری دندانپزشکی با تأخیر روبهرو شد. وی ادامه داد: ما این 5 درصد ظرفیت را برایآزمونهایگذشتهاعمالنکردیم؛ ولــی بــرای آزمــون کارشناســی ارشــد و دســتیاری دندانپزشــکی اعمال کردیم چرا که در جلســه آخر دولت یازدهم در هیأت وزیران تصمیم بر این شــد که در این رابطه آییننامه اجرایی تهیه شود. رئیس مرکز ســنجش آموزش پزشــکی با اشــاره به اینکه هــم در وزارت علوم و هــم در وزارت بهداشــت مشــغله تهیه این آییننامــه موجب تأخیــر در اعالم نتایــج آزمونها شــد، یادآور شــد: البته در حــال حاضــر منتظــر نتیجــه تماس وزارت بهداشت با دفتر حقوقی ریاست جمهوری بــرای تعیین تکلیــف نهایی اعمال 5 درصد ظرفیت هســتیم که به محض مشخص شدن، نتایج را تا پایان هفتهاعالممیکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.